« Tagasi

Energiakulude hüvitamine Muhu vallas

Alates 17. jaanuarist võtab Muhu Vallavalitsus vastu energiakulude hüvitamise taotlusi.

Toetust saavad taotleda vähekindlustatud üksikisikud või pered.

Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine. Perekonnaliikmete koosseis määratakse taotluse esitamise hetkega.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinna osast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Perekonna vähekindlustatuse arvutamiseks summeeritakse iga perekonnaliikme vähekindlustatuse piir järgmiselt:
• pere ühe täiskasvanud isiku kohta arvestatakse vähekindlustatuse piir koefitsiendiga 1,0;
• iga järgmise taotluse esitamise ajal vähemalt 14-aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse vähekindlustatuse piir koefitsiendiga 0,5;
• iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase lapse kohta arvestatakse vähekindlustatuse piir koefitsiendiga 0,3.

Näiteks saab toetust küsida, kui sissetulek on:
• 1 inimese kohta – 1126 eurot;
• 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot;
• 2 täiskasvanuga või 1 täiskasvanu ja 1 (üle 14-aastane) lapsega pere – 1689 eurot;
• 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot;
• 3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot;
• 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased)- 2365 eurot;
• 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot;
• 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased)- 2815 eurot.

Sissetulekute hulka arvatakse:
• palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu;
• ettevõtlustulu;
• kasu vara võõrandamisest;
• renditulu ja litsentsitasud;
• intressid ja dividendid;  
• pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud;   
• kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;
• madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu;
• saadud elatisraha.
NB! Kes maksavad elatist, neil arvatakse sissetulekutest  elatisraha maha.

Sissetulekute hulka ei arvata:
• riigi või omavalitsuse makstud ühekordsed toetused (näiteks sünnitoetus, matusetoetus, jõulutoetus jne);
• omavalitsuse õigusaktide kohaselt perekonna sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud omavalitsuse poolt makstud perioodilisi toetusi (näiteks lasteaia ja koolilõuna toetus, lasteaia kohamaksu toetus, lapsehoiuteenuse toetus jne);
• puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstud toetusi (va puudega vanema toetus); Näiteks puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise inimese toetus, õppetoetus, töötamistoetus, rehabilitatsioonitoetus ja täienduskoolitustoetus. Puudega vanema toetus, mida makstakse samuti puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel, arvestatakse perekonna sissetulekute hulka;
• riigi tagatisel antud õppelaenu;
• tööturuteenuste ja toetuste seaduse alusel või struktuuritoetuste vahenditest makstud stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;
• õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud põhitoetust, vajaduspõhist eritoetust, vajaduspõhist õppetoetust ja õppeasutuse moodustatud eritoetuse fondi vahenditest makstud toetust;
• töist sissetulekut, mille on saanud põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppiv keskhariduseta laps kuni 19-aastaseks saamiseni või pärast 19-aastaseks saamist kuni jooksva õppeaasta lõpuni või õpilase kooli nimekirjast välja arvamiseni;
• õppimist ja töötamist soodustavaid stipendiume ning toetusi;
• konkreetse kulu või kahju katmiseks saadud hüvitisi (konkreetse asja purunemise/kadumise/hävimise korral selle sama asja asendamiseks makstud hüvitis);
• lähedastelt toimetuleku parandamiseks saadud rahalisi toetusi ja kingitusi.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla annab Rahandusministeeriumi poolt välja töötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes.

Vajalikud dokumendid toetuse taotlemiseks:
• andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sealhulgas tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta nende olemasolu korral, ning põhjendatud juhul vallavalitsuse nõudmisel kontrolli teostamiseks ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse;
• eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas ja/või kaugküte);
• tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vm);
• kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

Kuidas toimida, kui puudub vajalik arve?
Kui energiaettevõtetel on iseteeninduskeskkonnad, siis on võimalik arved sealt alla laadida või paluda, et energiaettevõte saadaks arve uuesti.

Kui kaua taotlust menetletakse, millal laekub toetus arvele?
Taotlust menetlev ametnik kontrollib taotleja vastavust tingimustele, arvutab välja toetuse suuruse ning teeb toetuse maksmise või maksmata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul taotlejalt kõigi vajalike dokumentide saamisest arvates.
Vallavalitsus kannab toetuse üle taotleja soovitud arvelduskontole seitsme tööpäeva jooksul positiivse otsuse tegemisest arvates.

Taotluse esitamiseks :
• Salvesta taotlus omale arvutisse, täida ning saada see digiallkirjastatult koos vajalike lisadokumentidega aadressil sotsiaal@muhu.ee
• Prindi taotlus, täida see käsitsi ning ja saada koos vajalike lisadokumentidega Vallamaja, Liiva küla 94701, Muhu vald.
eelneval kokkuleppel (tel 56646773 või sotsiaal@muhu.ee)  on võimalik täita taotlus valla sotsiaalnõuniku juures Sinilinnu krt 12, Liiva küla.

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduge Muhu valla sotsiaalnõuniku poole – Anneli Tõru, 56646773, sotsiaal@muhu.ee

Toetust makstakse riigihalduse ministri määruse alusel:
Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele
 

 


Statistika

Rahvaarv: 1998
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid