« Tagasi

Avatud menetlusest teavitamine

Muhu Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Kallaste külas Rannamänni maaüksusel (katastritunnus 47801:003:0562) kehtiva detailplaneeringu ehituslike tingimuste muutmiseks ja nende alusel ehitusprojekti koostamiseks. Esitatud taotlusega soovitakse täpsustada arhitektuurilisi tingimusi: detailplaneeringu ehitusõiguses määratletud elamu ehitusalust pinda  soovitakse suurendada kuni 250 m2, soovitakse täpsustada abihoonete arvu ja ehitusõigust (soov ehitada 1 kahe korrusega abihoone, ehitusaluse pinnaga ca 140 m2), kanalisatsiooni kogumismahuti lahendus soovitakse asendada biopuhastiga.

Vastavalt ehitusseadustiku §-le 27 võib detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui  detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi. Projekteerimistingimustega täpsustatakse muuhulgas asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud kõrguse muutmist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest, ning arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.

Projekteerimistingimused väljastatakse läbi avatud menetluse. Avalik väljapanek arvamuste esitamiseks kestab perioodil 18.02-03.03.2021

Arvamused/vastuväited esitada kirjalikult aadressil ehitus@muhu.ee  , küsimuste korral pöörduda ehitusspetsialist Toomas Oll poole tel 453 0682

korralduse eelnõu

projekteerimistingimused


Statistika

Rahvaarv: 1974
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid