« Tagasi

Võiküla Vahtra ja Haaviku katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Võiküla Vahtra ja Haaviku katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Muhu Vallavalitsus võttis 04.06.2020.a. korraldusega nr 105 vastu Võiküla Vahtra (47801:008:0100, maatulundusmaa, pindala 2,68 ha) ja Haaviku (47801:008:0099, maatulundusmaa, pindala 2,33 ha) katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala on piiritletud vastavate katastriüksuste piiridega. Planeeringu eesmärgiks on maa-alale päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine ning maa sihtotstarbe muutmine tootmismaaks. Maa-alale rajatakse 3,9 ha ulatuses päikesepaneelid kõrgusega kuni 2,8 m ning kinnistute piirile 1 või 2 alajaama kõrgusega kuni 3,5 m, samuti uus mahasõit Kuivastu-Võiküla teelt ja päikesepargi ala ümbritsev piirdeaed. Maa-alal asub endine heinamaa, mis paralleelselt energia tootmisega võetakse uuesti põllumajanduslikku kasutusse ala niitmise või karjatamise teel. Pärast päikesepargi kasutusea lõppu see demonteeritakse ning maaüksuste sihtotstarve muudetakse maatulundusmaaks. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne piirkonnale olulisi mõjusid, päikeseenergia tootmine ei põhjusta heitmeid ega müra, visuaalne mõju avaldub väga piiratud alal, maa hooldamisega välditakse selle võsastumist. Tulenevalt planeeritava tegevuse iseloomust, väikesest alast ning vähesest mõjust naaberaladele ei ole tegemist üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.06.2020 - 09.07.2020. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja ning valla kodulehel. Soovi korral saame edastada materjalid ka e-kirjaga.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 16.07.2020 kell 17.00 Hellamaa külakeskuses, aadressiga Muhu vald Hellamaa küla Külakeskuse.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee


Statistika

Rahvaarv: 1975
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (168)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid