« Tagasi

Raugi küla Männa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavalitsus kehtestas 15.06.2020.a. korraldusega nr 117 Raugi küla Männa maaüksuse (47801:001:0796, maatulundusmaa, pindala 7,33 ha) detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete rajamiseks, maaüksuse kruntimine, teede ja tehnovõrkude rajamine ning servituutide seadmise vajaduse määramine. Planeeringulahendus võimaldab jagada katastriüksuse viieks elamukrundiks ja üheks maatulundusmaa krundiks. Igale elamumaa krundile võimaldadatakse rajada sõltuvalt krundist 3 või 4 hoonet. Krundi maksimaalne ehitusalune pind on vastavalt 250 või 300 m². Hoonete lubatud suurim kõrgus on 7,5 m üksikelamul ning 6 m kõrvalhoonetel. Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale.

Kehtestatud detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Muhu Vallavalitsuses ja valla kodulehel.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.


Statistika

Rahvaarv: 1975
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (168)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid