« Tagasi

Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 15.10.2020. a. otsusega nr 144 Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuste detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneering hõlmab Haigru (47801:008:0513) ja Lagemaa (47801:008:0514) katastriüksusi, samuti kaastakse planeeringualasse osaliselt Põllu katastriüksus (47801:008:0689) juurdepääsutee rajamiseks Haigru ja Lagemaa katastriüksustele. Planeeringuala suurus on ca 4,7 ha. Detailplaneeringu koostamise algataja on Muhu Vallavolikogu, detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Muhu Vallavalitsus. Planeeringu koostaja ei ole veel teada. Planeeringu eesmärgiks on katastriüksustele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine puhkeküla, üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, katastriüksuste sihtotstarvete muutmine ärimaaks ja elamumaaks, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.  Vastavalt keskkonnamõju eelhinnangule ei kaasne kavandatava tegevusega olulist keskkonnamõju, mistõttu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud.


Statistika

Rahvaarv: 1975
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (168)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid