« Tagasi

Muhu valla ettevõtjatele COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetusvoor

COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetuse eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine ettevõtjatele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osaliseks hüvitamiseks, mis tekkisid seoses eriolukorrast tulenevalt Muhu vallas kehtestatud lisapiirangutega. 

Sihtrühm

Toetuse sihtrühm on Muhu vallas registreeritud ja tegevuskohta omavad äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu. 

Toetust võib taotleda ettevõtja, kes vastab ühele või mõlemale alljärgnevale tingimusele:

 • kelle 2020. a märtsi, aprilli ja mai summaarse käibe langus oli võrreldes 2019. a samade kuude käibega Maksu- ja Tolliameti või raamatupidamise andmete alusel vähemalt 30 protsenti;
 • kellel tekkisid ettenägematud ja käesolevas määruses sätestatud kulud seonduvalt peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 30 „Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta" ja peaministri 28. märtsi 2020. a korralduse nr 54 „Eriolukorra juhi korraldus täiendavate liikumisvabaduse piirangute ja viibimiskeelu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisel Saaremaa vallas ja Muhu vallas" kehtivuse ajal tegutsemisega.

 

Toetust makstakse ettevõtjale üksnes juhul, kui:

 • tal puuduvad 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need ajatatud ning toetuse taotlemise ajal puuduvad tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid ja majandusaasta aruanded;
 • taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis-; pankroti- või saneerimismenetlust;
 • taotleja ei ole saanud toetust samasisulistele tegevustele või samasisuliste kulude hüvitamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhanguga seotud avaliku sektori kriisimeetmetest.

Juhul kui ettevõtja on tegutsenud alla aasta, peab tema 2020. aasta märtsi, aprilli ja mai käive olema võrreldes ettevõtja tegutsemisaja keskmise ühe kalendrikuu käibega Maksu- ja Tolliameti või raamatupidamise andmete alusel langenud vähemalt 30 protsenti.

Maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta on 3000 eurot ning see ei saa ühe taotleja kohta olla suurem kui 50% 2019. aastal deklareeritud ja tasutud tööjõumaksude summast.

Taotlemine

Taotleja esitab digiallkirjastatud taotlusvormi koos nõutud lisadokumentidega hiljemalt 28.09.2020 kell 23.59 valla e-posti aadressile vald@muhu.ee.

Taotlusvorm

Hindamiskomisjoni koosseis:

 • arendusnõunik Annika Auväärt (komisjoni esimees);
 • arengukomisjoni liige Jaano Vink;
 • Saaremaa Ettevõtjate Liidu juhatuse liige Urmas Pau;
 • Saare Arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk;
 • Saarte Koostöökogu tegevjuht Koit Kelder.

Alus: VV 28.08.2020 korraldus  nr 185

Taotlusi hinnatakse vastavalt hindamiskriteeriumitele. Taotluse hindamiskriteeriumid ja hinnete kirjeldused:

Kriteerium 1. Käibelangus võrreldavatel perioodidel

Käibelangus protsentides

Hinne

30-40 %

1

41-50 %

2

51-60 %

3

61-70 %

4

Üle 71 %

5

 

Kriteerium 2. Tehtud kulutused isikukaitsevahenditele (IKV)

Kulutused IKV-le

Hinne

Ei

0

Jah

1

 

Kriteerium 3. Saadud muud eriolukorrast tingitud kahjude hüvitised

Muud saadud hüvitised

Hinne

Jah

0

Ei

1

 

Korduma kippuvad küsimused

Mis ajani saab taotlusi esitada?
Taotlusi saab esitada kuni 28. septembri kell 23.59-ni.

Kes saavad toetust taotleda?
Toetuse sihtrühm on Muhu vallas registreeritud ja tegevuskohta omavad äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad. Äriühingud on aktsiaselts, osaühing, tulundusühistu, täisühing ja usaldusühing. Füüsilisest isikust ettevõtja saab toetust taotleda, kui ta on tasunud sotsiaalmaksu avansilisi makseid.

Kas toetuse jagamine käib esitamise järjekorra alusel (nagu EAS-il)?
Ei, taotlusi saab esitada kahe nädala jooksul ehk 14.–28. september ja taotlusi hinnatakse pärast taotluste esitamise lõpptähtaega.

Kas taotluse peab esitama juhataja/ juhatuse liige või saab ka nt raamatupidaja seda teha?
Taotlust saab täita raamatupidaja, esitamiseks on aga vaja allkirjaõigusliku isiku allkirja.

Mis dokumente on taotluse esitamisel vaja?
Taotlemisel esitatavad dokumendid:

 • Ettevõtte kasumiaruanne 01.01.2019-31.12.2019 kohta, FIE puhul 2019 tuludeklaratsioon E-vorm;
 • Ettevõtja 2019 ja 2020 märts, aprill, mai käibedeklaratsioonid, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane, siis kasumiaruanded;
 • Alla aasta tegutsenud ettevõtja tegutsemisaja käibedeklaratsioon ja 2020 märtsi-mai käibedeklaratsioon;
 • Kui alla aasta tegutsenud ettevõtja ei ole käibemaksukohustuslane, siis kasumiaruanne 29.02.2020 seisuga ja 2020 märts, aprill, mai kohta;
 • Töötajate registrist väljavõte 01.03.2020 seisuga*;
 • Ettevõtte deklareeritud ja tasutud tööjõumaksud perioodil 01.01.2019-31.12.2019, alla aasta tegutsenud ettevõtja puhul tegutsemisaja algusest kuni 29.02.2020 deklareeritud ja tasutud tööjõumaksud*;
 • Isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendite ostmist tõendavate arvete ja arvete tasumist tõendavate dokumentide koopiad.

*ei ole FIE_le kohustuslik

Taotleda võib eraldi kas ainult käibelangusest tekkinud kahjude hüvitamist või ainult isikukaitsevahendite kulude hüvitamist või mõlemaid. Kõik taotlejad peavad esitama maksuvõlgade puudumise tõendi seisuga 12.03.2020. Käibelangusest tekkinud kahjude hüvitamise taotlemisel tuleb lisada taotlusvormil p. 2 kirjeldatud asjakohased dokumendid. Isikukaitsevahendite kulude hüvitamise taotlemisel tuleb lisada taotlusvormil p.3 kirjeldatud dokumendid. Kui taotletakse nii käibelangusest tekkinud kahjude kui ka isikukaitsevahendite kulude hüvitamist, tuleb lisaks maksuvõlgade puudumise tõendile lisada nii taotlusvormil p. 2  kui p. 3 kirjeldatud dokumendid.

Kui suurt summat võib taotleda?
Maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta on 3000 eurot, aga see ei saa olla suurem kui 50% 2019. aastal või alla aasta tegutsenud ettevõtte puhul 50% tegutsemisaja jooksul deklareeritud ja tasutud tööjõumaksude summast. Kui taotletakse toetust vaid isikukaitsevahendite kulude katteks, siis kulude summa, mis vastab samuti eelpool kirjeldatud tingimustele.

Kas ma saan taotleda toetust ka siis, kui olen Töötukassast saanud palgatoetust või EASist kriisiabi toetust?
Toetust ei saa taotleda samasisulistele tegevustele või samasisuliste kulude hüvitamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhanguga seotud avaliku sektori kriisimeetmetest. Kui teistest avaliku sektori meetmetest (nt EASi meetmetest) on taotletud ja saadud toetust isikukaitsevahendite kulude hüvitamiseks, siis samade kulude katmiseks toetust taotleda ei saa.  Kui olete saanud toetust EASist  väikeettevõtjatele COVID-19 puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks või Töötukassast töötasu hüvitist, siis saate taotleda toetust.
 

Vaata lisaks:
Muhu valla ettevõtjatele COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamiseks toetuse maksmise kord

Lisainfo

Annika Auväärt
annika@muhu.ee
tel 453 0674, 5622 1922


Statistika

Rahvaarv: 1975
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (168)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid