« Tagasi

Külasema küla Tooma katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 30.09.2020.a. korraldusega nr 218 vastu Külasema küla Tooma katastriüksuse (47801:002:0250, maatulundusmaa, pindala 15,78 ha) detailplaneeringu. Palneeringuala hõlmab 1,05 ha Tooma maaüksusest Viira-Nõmmküla tee ja Oosaare tee vahelisel alal. Planeeringu eesmärgiks on päikeseelektrijaama rajamine ning maa sihtotstarbe muutmine osaliselt tootmismaaks. Planeeringulahendus võimaldab rajada katastriüksusele ca 0,5 ha alale päikesepaneelide pargi ca 500 päikesepaneeliga kõrgusega kuni 4 m. Päikesepaneelide ala piiratakse 1,2 m kõrguse aiaga, ligipääsuks planeeringualale kasutatakse olemasolevat mahasõitu. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne piirkonnale olulisi mõjusid, päikeseenergia tootmine ei põhjusta heitmeid ega müra, visuaalne mõju avaldub väga piiratud alal. Tulenevalt planeeritava tegevuse iseloomust, väikesest alast ning vähesest mõjust naaberaladele ei ole tegemist üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.10.2020 - 02.11.2020. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja ning valla kodulehel.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

Planeeringu vastuvõtmise korraldusega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.


Statistika

Rahvaarv: 1975
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (168)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid