« Tagasi

Koerte ja kassipidajatele suunatud uudis

Millal muutub kassi ja koera pidaja loomapidajaks ning milliste nõuetega tuleb arvestada

Kevadega käivad kaasas uued tuuled, nii ka sellel aastal. Seekord tõi aprillikuu lõpp kaasa kohustused paljudele lemmikloomade omanikele, sh koerte ja kasside pidajatele.

Nüüdsest tuleb selgelt eristada, kas koeri ja kasse peetakse lemmikloomana või hoopis muul eesmärgil.

Lemmiklooma pidamiseks ei peeta näiteks koerte ja kasside aretamist ning kasvatamist ja nende müümist või tasuta ära andmist.

Loomapidajad, kes tegelevad loomade ajutise pidamisega, näiteks loomapoed või hoiukodud ja varjupaigad, on nüüdsest kohustatud kõigist oma tegevuskohtadest teavitama kui ettevõtjad. Sama peavad tegema koerte ja kasside tulu saamise või omandiõiguse üleandmise eesmärgil teise riiki viimise ja toomisega tegelevad isikud. Loomatervise määruse kohaselt on ettevõtja isik, kes vastutab loomade eest, sealhulgas piiratud kestusega ajal, v.a lemmikloomapidajad ja veterinaararstid.

Loomapidajad peavad oma tegevusest teavitama. Kõige lihtsam on seda teha e-PRIA kaudu, kus pärast sisenemist ja esindatava valimist tuleb loomapidajal esitada majandustegevusteade (Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused > Alusta uut taotlus > Majandustegevusteade).

Majandustegevusteate peavad esitama nii eraisikutest loomapidajad kui ka juriidilised isikud, kuna tegemist on majandustegevusega. Juriidilised isikud saavad teateid edastada alates 28. aprillist 2021. a ja füüsilised isikud alates 26. maist 2021 a.

Teavitust tehes tuleb esitada loomapidaja isiku- ja kontaktandmed ning postiaadress, tegevuskoha asukoha aadress ja rajatiste kirjeldus, seal peetavad loomaliigid ja loomade arv ning tegevussuun(a)d.

Juhul, kui esitatud andmed muutuvad, siis ära unusta neid registris ka muuta, hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

Nendel isikutel, kes tegelevad varjupaikadega ja kogumiskeskustega, kust koeri ja kasse viiakse teistesse riikidesse, on nüüdsest tegevusloakohustus. See tähendab, et tuleb esitada tegevusloa taotlus. Seda saab teha e-PRIA kaudu pärast e-PRIAsse sisenemist ja esindatava valimist (Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused > Alusta uut taotlus > Tegevusloa taotlus).

Tegevusloa taotlusi on võimalik esitada e-PRIAs alates 12. maist. e-PRIAs esitatud tegevusloa taotluse andmed jõuavad samaaegselt nii PRIA põllumajandusloomade registrisse kui Põllumajandus- ja Toiduametisse ning viimane kontrollib nõuetele vastavust ka kohapeal. Taotluses tuleb esitada loomapidaja isiku- ja kontaktandmed ning postiaadress, tegevuskoha asukoha aadress ja rajatiste kirjeldus, seal peetavad loomaliigid ja loomade arv ning tegevussuun(a)d.

Juhul, kui esitatud andmed muutuvad, siis ära unusta registrit planeeritavast muudatusest teavitada. Sisuliste muudatuste puhul tuleb seda teha enne muudatuse rakendamist, et Põllumajandus- ja Toiduamet saaks veenduda, et muudatused ei mõjuta tegevusloa kehtivust.

Lisaks teavitusele ja vajadusel tegevusloa taotlemisele peab iga loomaomanik mõistma oma rolli ja vastutust hoolealuste heaolu ja tervise tagamisel, kuna meie neljajalgsed sõbrad ei saa ise selleks palju ära teha.

Pea meeles, et vastutad oma hoolealuse:

  • piisava söögi, joogi ja muu heaolu eest;
  • tervise eest, sh raviks määratud ravimite andmise eest vastavalt veterinaararsti korraldusele;
  • identifitseerimise, registreerimise ja vaktsineerimise eest.

Rohkem infot leiab Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.

Kui mul on kodus üks kass ja koer, kas ma pean ennast PRIA kaudu tegevusest teavitama?

Selgelt tuleb eristada, kas koeri ja kasse peetakse lemmikloomana või hoopis muul eesmärgil. Juhul, kui pead koera ja kassi lemmikuna ning ei tegele koerte ja kasside aretamisega ning kasvatamisega eesmärgiga neid müüa või tasuta ära anda või ei paku loomale hoiukodu, siis ei pea oma tegevusest teavitama.

Kui minu koeral/kassil sünnib pesakond, ja ma annan pojad soovijatele, kas pean end registreerima?

Jah, sellisel juhul tuleb oma tegevusest teavitada.

Kui minu kassil/koeral sünnivad pojad, kas ma pean PRIA kaudu oma tegevusest teavitama?

Juhul kui kassil või koeral sünnivad pojad ning soov on need endale jätta, siis teavitama ei pea. Küll aga tuleb teavitada, kui kassi- või koerapojad antakse üle või müüakse uutele omanikele.

Kui mul on rohkem kui üks koer ja ka mõni kass, nad on hästi hoitud ja hoolitsetud aga nende pojad olen ma alati müünud ja plaanin seda ka edasi teha siis mida ma peaksin tegema?

Sellisel juhul tuleb oma tegevusest teavitada. Kõige lihtsam on seda teha e-PRIA kaudu, kus pärast sisenemist ja esindatava valimist tuleb loomapidajal esitada majandustegevusteade (Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused > Alusta uut taotlus > Majandustegevusteade).

Minu naabril on nö kassivabrik/koeravabrik ja mulle tundub, et nende eest ei ole väga hästi hoolitsetud, mida saab nende loomade heaks teha?

Esmalt tuleks naabri tähelepanu juhtida tema kohustustele. Kui sellest ei ole abi, siis teavitada antud naabrist Põllumajandus- ja Toiduametit.

Kas registreerimise puhul peab mul olema juriidiline ettevõte?

Ei, teavitamise puhul pole oluline, kas tegemist on eraisikuga või juriidilise isikuga. Juriidilised isikud saavad teateid edastada alates 28. aprillist 2021. a ja füüsilised isikud alates 26. maist 2021 a.

Minu juures on naabri kass hoiul, omanik on ise välismaal tööl, kas pean end registreerima?

Kuna kassi hoitakse see aeg, mil omanik on ära ning omaniku naastes kass läheb omaniku juurde tagasi, siis ei tule end registreerida.

 

Когда человек, содержащий кошку или собаку, становится лицом, содержащим животных, и какие требования нужно учитывать?

Весной начинают веять свежие ветры, и этот год не исключение. На этот раз конец апреля принес обязательства для многих владельцев домашних питомцев, в том числе для владельцев собак и кошек.

Отныне необходимо проводить четкое различие того, содержатся ли собаки и кошки в качестве домашних питомцев, или их держат для других целей.

Например, разведение и выращивание, а также продажа и бесплатная раздача кошек и собак не считается содержанием домашних питомцев.

Лица, содержащие животных, которые занимаются временной передержкой животных, например, зоомагазины, приюты и другие места для передержки, теперь обязаны как предприятия уведомлять обо всех местах своей деятельности. То же самое должны делать те, кто занимается ввозом собак и кошек из других стран или их вывозом в другие страны с целью продажи или передачи новому владельцу. В соответствии с Регламентом о здоровье животных, предпринимателем является лицо, которое несет ответственность за животных, в том числе в течение ограниченного периода времени, за исключением владельцев домашних питомцев и ветеринаров.

Содержащие животных лица должны уведомлять о своей деятельности. Самый простой способ — сделать это через e-PRIA, где после входа в систему и выбора представляемого лица, содержащее животных лицо должно подать извещение о хозяйственной деятельности (в строке меню нужно выбрать Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused > Alusta uut taotlus > Majandustegevusteade).

Уведомление о хозяйственной деятельности должны подавать как частные лица, так и юридические лица, поскольку речь идет о хозяйственной деятельности. Юридические лица могут подавать уведомления с 28 апреля 2021 года, а физические лица — с 26 мая 2021 года.

Отправляя уведомление, необходимо указать личные и контактные данные лица, содержащего животных, почтовый адрес, адрес места деятельности и описание помещений, виды и количество содержащихся там животных, а также направление или направления деятельности.

Если указанные данные изменятся, не забудьте изменить их в реестре не позднее, чем в течение пяти рабочих дней.

Лица, которые занимаются приютами и центрами сбора, откуда кошки и собаки отвозятся в другие страны, теперь должны оформлять лицензию на деятельность. Это означает, что необходимо ходатайствовать о выдаче лицензии на деятельность. Это можно сделать через e-PRIA после входа в систему и выбора представляемого лица (в строке меню нужно выбрать Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused > Alusta uut taotlus > Tegevusloa taotlus).

Ходатайствовать о выдаче лицензии на деятельность можно через e-PRIA с 12 мая. Данные поданного через e-PRIA ходатайства о лицензии поступят одновременно и в регистр сельскохозяйственных животных PRIA, и в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент, причем департамент также на месте проверит соответствие всем требованиям. В ходатайстве должны быть указаны личные и контактные данные лица, занимающегося содержанием животных, почтовый адрес, адрес места деятельности и описание помещений, виды и количество содержащихся там животных, а также направление(я) деятельности.

Если указанные данные изменятся, не забудьте сообщить в регистр о планируемом изменении. В случае существенных изменений это должно быть сделано до того, как изменения будут реализованы, чтобы Сельскохозяйственный и продовольственный департамент смог убедиться, что изменения не повлияют на действие лицензии.

Помимо уведомления и, при необходимости, подачи ходатайства о выдаче лицензии на деятельность, каждый владелец животного должен понимать свою роль и ответственность в отношении благополучия и здоровья своего подопечного животного, поскольку наши четвероногие друзья не очень много могут сделать самостоятельно.

Помните, что вы несете ответственность за своего подопечного:

  • достаточное питание, питье и благополучие иного рода;
  • его здоровье, в том числе прием лекарств, назначенных для лечения в соответствии с предписанием ветеринарного врача;
  • идентификация, регистрация и вакцинация.

Более подробную информацию можно найти на веб-странице Сельскохозяйственного и продовольственного департамента.

Если у меня дома есть кошка и собака, нужно ли мне сообщать о своей деятельности через PRIA?

Необходимо проводить четкое различие того, содержатся ли собаки и кошки в качестве домашних животных, или для других целей. Если собаку и кошку вы держите в качестве домашних питомцев, и не занимаетесь разведением собак и кошек с целью их продажи или бесплатной раздачи или не предоставляете приют для животных, вам не нужно сообщать о своей деятельности.

Если моя собака/кошка родит щенят/котят, и я раздам их желающим, нужно ли мне регистрироваться?

Да, в этом случае вы должны сообщить о своей деятельности.

Если моя собака/кошка родит щенят/котят, нужно ли мне сообщать о своей деятельности в PRIA?

Если собака/кошка родит щенят/котят, и вы хотите их оставить себе, извещать об этом не нужно. Однако вы должны сообщить, если щенки или котята будут отданы или проданы новым владельцам.

Если у меня более одной собаки, а также кошка, они содержатся в хорошем состоянии и о них заботятся, но я всегда продавал их щенков и котят и планирую делать это и дальше, то что мне делать в этом случае?

В этом случае вы должны сообщить о своей деятельности. Самый простой способ сделать это через e-PRIA, где после входа в систему и выбора представляемого лица, содержащее животных лицо должно подать извещение о хозяйственной деятельности (в строке меню нужно выбрать Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused > Alusta uut taotlus > Majandustegevusteade).

У моего соседа так называемая «кошачья/собачья фабрика», и мне кажется, что о животных не очень хорошо заботятся, что можно сделать для этих животных?

Сначала нужно обратить внимание соседа на его обязанности. Если это не поможет, сообщите об этом соседе в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент.

Должно ли у меня быть юридическое предприятие для регистрации?

Нет, в случае уведомления не имеет значения, является ли это физическим или юридическим лицом. Юридические лица могут подавать уведомления с 28 апреля 2021 года, а физические лица — с 26 мая 2021 года.

У меня на передержке соседский кот, сам хозяин работает за границей, нужно ли мне регистрироваться?

Поскольку кошку содержат на время, пока хозяин отсутствует, и по возвращении хозяина кошка вернется к нему, то нет необходимости регистрироваться.

Põllumajandus- ja Toiduamet
kommunikatsiooniosakond