« Tagasi

Simiste küla Põlluingli katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Simiste küla Põlluingli detailplaneering algatati Muhu Vallavolikogu 16.03.2022. a. otsusega nr 32. Planeeringuala suurus on 10734 m2  ja see hõlmab Põlluingli katastriüksust (47801:001:0988, maatulundusmaa).

Detailplaneeringu eesmärgiks on ajaloolise talukoha taastamine selle algses kohas ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine kavandatud tegevuse võimaldamiseks. Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamisest, on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 01.06.2022–30.06.2022. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja ning valla kodulehel: https://www.muhu.ee/avalikud-valjapanekud. Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

Planeeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 01.07.2022 kell 15.00 Muhu vallamajas.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.