« Tagasi

Simiste küla Kari katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas 25.01.2023. a otsusega nr 79 Simiste külas asuva Kari katastriüksuse (47801:008:0242) detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ning kinnitas planeeringu lähteseisukohad. Planeeringuala suurus on 11463 m2 ning see hõlmab kogu Kari katastriüksust. Planeeringuala piir ühtib katastriüksuse piiriga.

Detailplaneeringu eesmärgiks on eluhoone rajamine ning selle võimaldamiseks ranna ehituskeeluvööndi vähendamine ligikaudu 190 meetrini rannajoonest. Ehituskeeluvööndi vähendamine võimaldaks tagada suurema vahemaa naaberkinnistute hoone vahel, luues hajaasustusele omasema elukeskkonna ning vähendades tihedast asustusest tingitud negatiivseid mõjusid.

Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamise soovist on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, mistõttu on kohalikul omavalitsusel kohustus kaaluda KSH algatamise vajadust. Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju olulisuse väljaselgitamiseks koostas Muhu Vallavalitsus KSH eelhinnangu. Lähtudes eelhinnangu tulemustest, Keskkonnaameti seisukohast, arvestades arendustegevuse väikest mastaapi, olemasolevat hoonestust ning asustusstruktuuri, asus Muhu Vallavolikogu seisukohale, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju, mida peaks hindama läbi keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Muhu Vallavolikogu otsusega saab tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu vallamajas ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.