« Tagasi

Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavalitsus kehtestas 11.11.2021.a. korraldusega nr 401 Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuste detailplaneeringu.

Planeering hõlmab Muhu vallas Rässa külas asuvaid Haigru (47801:008:0513) ja Lagemaa (47801:008:0514) katastriüksuseid ning osaliselt Rässa küla Põllu katastriüksust (47801:008:0689). Planeeringuala suurus on ca 4,7 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksustele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine puhkeküla, üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, katastriüksuste sihtotstarvete muutmine ärimaaks ja elamumaaks, liikluskorralduse põhimõtete, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.

Detailplaneeringuga on Haigru katastriüksusele kavandatud majutuse eesmärgil väikemajade kompleks, kuhu on lubatud rajada kuni 8 hoonet (suurim lubatud ehitisealune pind kokku 240 m²). Lagemaa katastriüksusele on kavandatud rajada üksikelamu koos abihoonetega (kokku kuni 4 hoonet, maksimaalselt 600 m² ehitisealuse pinnaga).

Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.