« Tagasi

Paenase küla Rukkisaadu detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 14.02.2023. a korraldusega nr 60 vastu Muhu valla Paenase küla Rukkisaadu katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus 5,45 ha ja see hõlmab kogu Rukkisaadu katastriüksust (47801:001:0702).

 

Detailplaneeringu eesmärgiks on puhkemajade rajamine. Detailplaneeringuga on Rukkisaadu katastriüksusele kavandatud kuni kaheksa ühekorruselist majutushoone otstarbega hoonet ehitisealuse pinnaga kokku kuni 320 m2. Hoonestusaladest ning kavandatud teede ja tehnovõrkude alast välja jääval alal säilitatakse võimalikult suures ulatuses kõrghaljastus. Katastriüksuse sihtotstarve määratakse osaliselt ärimaaks. Juurdepääs planeeringualale on kavandatud mööda olemasolevat Kaerasaadu teed.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt piirkonnale olulisi mõjusid. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.03.2023 - 21.03.2023 ja detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 30.03.2023 kell 17.00 Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Keskuse.

Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu vallamajas ning valla kodulehel: https://www.muhu.ee/avalikud-valjapanekud.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.