« Tagasi

Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas 15.03.2023. a otsusega nr 94 Kuivastu küla Merevälja katastriüksuse detailplaneeringu koostamise, jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise ning kinnitas detailplaneeringu lähteseisukohad.

Detailplaneering hõlmab Muhu valla Kuivastu küla Merevälja katastriüksust (47801:008:0147, 18514 m²). Detailplaneeringu eesmärgiks on suvila ja abihoone rajamine ning selle võimaldamiseks ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Ehituskeeluvööndi vähendamise korral saaks hoonestuse rajada kohaliku tähtsusega põllumajandusmaa põllumassiivi servaalale, olemasoleva hoonestusega samale ehitusjoonele, kus see sobituks olemasoleva asustusega.

Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamise soovist on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, mistõttu on kohalikul omavalitsusel kohustus kaaluda KSH algatamise vajadust. Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju olulisuse väljaselgitamiseks koostas Muhu Vallavalitsus KSH eelhinnangu. Lähtudes eelhinnangu tulemustest, asjaomaste asutuste seisukohtadest, arvestades arendustegevuse väikest mastaapi, olemasolevat hoonestust ning asustusstruktuuri, asus Muhu Vallavolikogu seisukohale, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju, mida peaks hindama läbi keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu algatamise otsus

Lisa 1 Keskkonnamõjude eelinnang

Lisa 2 Lähteseisukohad

Planeeringuala

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.