« Tagasi

Koguva sadama detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Muhu Vallavolikogu lõpetas 19.04.2023. a otsusega nr 103 Koguva sadama detailplaneeringu menetluse.

Koguva sadama detailplaneering hõlmas Koguva sadama maaüksust (47801:001:0725, 7895 m², tootmismaa). Kuna planeeringuga kavandati avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud ehitiste rajamist, kaasati planeeringualasse osaliselt ka mereala. Detailplaneeringu eesmärgiks oli Koguva sadama terviklahenduse väljatöötamine, vajalike sadamaehitiste ja hoonestuse kavandamine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemisest oli tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Kuna planeeringuga kavandatu eeldas keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimist, otsustas planeeringust huvitatud isik detailplaneeringu menetluse lõpetada. Tulevikus kaalutakse Koguva sadama detailplaneeringu koostamist väiksemas mahus.

 

Muhu Vallavolikogu otsustega saab tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu vallamajas ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister

Täiendav info 453 0680, maa@muhu.ee.