« Tagasi

Detailplaneeringute teated

Muhu Vallavolikogu kehtestas 22.02.2023. a otsusega nr 88 Simiste küla Põlluingli katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneering hõlmab Simiste küla Põlluingli katastriüksust (47801:001:0988) ning Saare katastriüksust (47801:001:0987) ranna ehituskeeluvööndisse kavandatava juurdepääsutee ulatuses. Planeeringuala suurus kokku on ca 1,1 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on ajaloolise talukoha taastamine selle algses kohas ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine kavandatud tegevuse võimaldamiseks. Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamisest on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Detailplaneeringuga nähakse ette katastriüksusele ühe hoonestusala moodustamine. Hoonestusalale on lubatud rajada elamu ja kuni 4 abihoonet, ehitusaluse pindalaga kokku kuni 600 m2. Hoonestusala on kavandatud ajaloolise hoonestuse lähiümbrusesse, osaliselt kiviaiaga piiritletud alale. Juurdepääs hoonestusalale on kavandatud ajaloolisesse juurdepääsukohta kavandatava uue tee kaudu.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt piirkonnale olulisi sotsiaalseid, majanduslikke kultuurilisi ega keskkonnamõjusid.

Kehtestatud detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel www.muhu.ee/kehtestatud-detailplaneeringud.

 

Muhu Vallavolikogu otsustas 22.02.2023. a otsusega nr 89 lõpetada Võiküla Lagle katastriüksuse (47801:008:0363) detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu eesmärgiks oli viie elamukrundi moodustamine, ehitusõiguse ja maa sihtotstarvete määramine, teede, tehnovõrkude ja -rajatiste rajamine ning servituutide seadmise vajalikkuse määramine. Planeeringu koostamine lõpetati maaomaniku taotluse alusel.

 

Muhu Vallavolikogu otsustega saab tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu vallamajas ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.