« Tagasi

Detailplaneeringute teated

Muhu Vallavolikogu algatas oma 17.08.2022. a otsusega nr 53 Rässa küla Kopli detailplaneeringu. Detailplaneering hõlmab Rässa külas asuvaid Kopli (47801:008:0746), Kopliaia (47801:008:0752), Kopliveere (47801:008:0751), Koplimetsa (47801:008:0750), Koplilahe (47801:008:0749), Koplikivi (47801:008:0748) ja Koplimäe (47801:008:0747) katastriüksuseid. Planeeringuala suurus on kokku ca 13,51 ha.

Planeeringualal kehtib Muhu Vallavolikogu 30.05.2012. a otsusega nr 135 kehtestatud Rässa küla Kopli detailplaneering, mille eesmärgiks oli 7 elamukrundi moodustamine. Planeering on osaliselt ellu viidud – ala on krunditud, kuid planeeringujärgne hoonestus ja rajatised on rajamata.

Käesoleva detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva detailplaneeringu muutmine. Planeeringuga soovitakse täpsustada hoonestusalade asukohtasid, suurendada lubatud ehitusalust pinda ning muuta teede ja tehnovõrkude lahendust. Kruntide arvu ega kasutamise otstarbe muutmist ei kavandata.

 

Muhu Vallavolikogu võttis 17.08.2022. a otsusega nr 54 vastu Simiste küla Põlluingli katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 10734 m2 ja see hõlmab Põlluingli katastriüksust (47801:001:0988).

Detailplaneeringu eesmärgiks on ajaloolise talukoha taastamine selle algses kohas ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine kavandatud tegevuse võimaldamiseks. Detailplaneeringuga nähakse ette katastriüksusele ühe hoonestusala moodustamine, kuhu on lubatud rajada elamu ja kuni 4 abihoonet, ehitusaluse pindalaga kokku kuni 600m2. Hoonestusala on kavandatud ajaloolise hoonestuse lähiümbrusesse, osaliselt kiviaiaga piiritletud alale. Juurdepääs alale on kavandatud ajaloolisesse juurdepääsukohta kavandatava uue tee kaudu. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks hoonestusala ja kavandatava juurdepääsutee ulatuses. Tulenevalt ehituskeelvuööndi vähendamisest on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne piirkonnale olulisi mõjusid.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.09.2022 - 06.10.2022 ja detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 13.10.2022 kell 17.00 Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja.

Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu vallamajas ning valla kodulehel: https://www.muhu.ee/avalikud-valjapanekud. Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

 

Muhu Vallavolikogu kehtestas 17.08.2022. a otsusega nr 55 Kuivastu sadama detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on ca 14,3 ha ja see hõlmab Kuivastu külas asuvaid katastriüksusi Kuivastu hotell (47801:008:0278), Kuivastu sadam (47801:008:0259), Kuivastu sadam (47801:008:0753), Kuivastu sadam (47801:008:0258), Kuivastu sadam (47801:008:0260), Teeääre (47801:008:0491), osaliselt 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee (47801:008:0531) ning katastriüksusega 47801:008:0753 piirnevat rannikumerd.

Planeeringu eesmärgiks on Kuivastu sadama territooriumi funktsionaalsemaks muutmine, maakasutus- ja ehitustingimuste määratlemine.

Planeeringuga moodustatakse kolm krunti, millele määratakse kokku 6 hoonestatavat ala. Igale hoonestusalale on määratud eraldi ehitustingimused. Planeeringualal olemasolev hoonestust on kavandatud rekonstrueerida ja täiendada. Osa hoonetest lammutatakse. Ühte piirkonda on kavandatud koondada sadama sõidukite ja muu hooldustehnika hoiuruumid, hoone veesõidukite hooldustööde teostamiseks ja väikelaevade tootmiseks.

Eesmärgiga muuta sõidukite juurdepääs ootealale sujuvamaks, kiiremaks ning tagada seejuures ohutus, laiendatakse sõidukite ooteala. Kavandatud on sadama sõiduradade arvu suurendamine, sõidukite parkimisalad, elektrisõidukite laadimisala ja päikesepaneelide paiknemiskohad elektrienergia tootmiseks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 21.07.2022 – 04.08.2022 ning avalik arutelu 11.08.2022. Avaliku väljapaneku tulemusel täpsustati planeeringu seletuskirjas ja joonistel kasutatud mõisteid. Samuti kanti planeeringujoonisele olemasolev puurkaev sanitaarkaitsetsooniga. Kõik esitatud arvamused võeti arvesse ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehtud muudatused ei muutnud detailplaneeringu põhilahendusi.

Planeeringu elluviimisega kaasnevad eeldatavalt positiivsed sotsiaalsed (liiklusohutuse suurenemine, sujuvam juurdepääs ootealale) ning majanduslikud (sadamaala funktsionaalsemaks muutmine, äri- ja tootmismaa kavandamine) mõjud. Olulisi negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale ette näha ei ole.

Kehtestatud detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel www.muhu.ee/kehtestatud-detailplaneeringud

 

Muhu Vallavolikogu jättis oma 17.08.2022. a otsusega nr 56 algatamata Kuivastu küla Kaura katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Kuivastu küla Kaura (47801:008:0636) katastriüksuse detailplaneering on algatatud Muhu Vallavolikogu 19.01.2022. a otsusega nr 18. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksuse jagamine kaheks katastriüksuseks, jagamisel tekkinud katastriüksuse sihtotstarbe määramine tootmismaaks ning sellele päikeseelektrijaama ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine.

Lähtudes asjaolust, et planeeringuala ei paikne ühelgi Natura 2000 võrgustiku alal ega kaitsealal, hoiualal, liigi püsielupaigas või kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ega selle läheduses ning tuginedes KeHJS § 6 lg 23 asus Muhu Vallavolikogu detailplaneeringu algatamisel seisukohale, et keskkonnamõjude eelhinnangu võib jätta andmata.

Planeeringu menetlemise käigus on selgunud uued asjaolud, mistõttu on asjakohane analüüsida detailplaneeringule KSH algatamise vajadust ning koostada mõjude eelhinnang.

Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju olulisuse väljaselgitamiseks koostas Muhu Vallavalitsus keskkonnamõjude eelhinnangu. Lähtudes keskkonnamõjude eelhinnangu tulemustest ja Keskkonnaameti seisukohast ning arvestades kavandatud tegevuse iseloomu ning asjaolu, et detailplaneeringuga kavandatavad tegevused jäävad I kategooria kaitsealuse liigi püsielupaigast välja ning kaitsealuste liikide kaitseks seatakse detailplaneeringuga tingimused, leidis Muhu Vallavolikogu, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju, mida peaks hindama läbi keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Kuivastu küla Kaura detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Muhu Vallavolikogu (aadress Vallamaja, Liiva k, Muhu vald, Saare maakond 94701, telefon: 4530672, vald@muhu.ee),  koostamise korraldaja on Muhu Vallavalitsus (aadress Vallamaja, Liiva küla, Muhu vald 94701, Saare mk, tel: 4530672, vald@muhu.ee) ning koostaja on: OÜ DP Projektbüroo (aadress Rohu tn 5, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, 93812, tel: 5117178, alar@dpprojekt.ee).

 

Muhu Vallavolikogu otsustega saab tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu vallamajas ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.

 

Muhu Vallavalitsus teavitab detailplaneeringutest valla kodulehel, maakondlikus lehes ja üldjuhul ka ajalehes Muhulane (kui ilmumissagedus võimaldab). Lisaks on võimalus tellida endale teavitused meilile. Selleks palume saata meililistiga liitumise soov aadressil maa@muhu.ee.