« Tagasi

Hoolduskoordinatsiooni projekt jätkub

Saaremaa vald on koostöös Muhu ja Ruhnu vallaga alates 2018. a augustist osalenud sotsiaalministeeriumi piloteeritud projektis „Inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi korralduse arendamine esmatasandi hoolduskoordinatsiooni süsteemi abil hooldusvajadusega inimestele". Projekt jätkub 2023 aasta jaanuari lõpuni.
Lisaks omavalitsustele on projekti partneriteks ka perearstid, sh ka Osaühing Muhu Perearstikeskus.

Projektitoetuse taotlejate ühine soov on teha igakülgselt koostööd, et tagada abivajajate (elukaareüleselt) jõudmine õigel ajal õigele sotsiaal- ja tervishoiuteenusele ning luua ennetustegevuse süsteem, mille pikaaegse tulemusena suureneb kliendi abini jõudmine abivajaduse varasemas etapis ning väheneb koormus meditsiinisüsteemile.
Soovitakse tõhustada tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna senisest tugevamat koostööd kliendi/patsiendi abistamisel ning panustada riikliku hoolduse koordinatsioonimudeli väljatöötamisse. Jätkata võrgustikutööd ja tõhustada väljatöötatud koostöömudeli rakendamist nii olemasolevate kui ka tulevaste partneritega.

Oluline on tagada kompleksse abivajadusega inimesele ja tema lähedastele õigeaegne ning vajadustest lähtuv abi, mis toetab abivajaja toimetulekut võimalikult kaua kodustes tingimustes. Selleks arendatakse edasi juba olemasolevaid sotsiaalteenuseid ja vajadusel luuakse juurde uusi teenuseid. Ühe olulise teenusena soovitakse jätkuvalt arendada hospiitsiteenuse võimaldamist Kuressaare Haiglas.
Pikema perspektiivi tarbeks arendatakse välja ennetustegevuse süsteem, et regulaarse tegevuse tulemusena vähendada meditsiini koormust ja toetada kliendi õigele sotsiaal- ja tervishoiuteenusele jõudmist abivajaduse varasemas etapis.
Projekti jooksul soovitakse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna partneritega jõuda selgete kokkulepeteni rollijaotuses ning et kõik kitsaskohad saaksid läbi proovitud ja projekti lõppedes oleks toimiv koostöömudel olemas.

Sihtgrupiks on pikaajalist hooldust vajavad kompleksse abivajadusega inimesed, kellele osutatakse abi nii tervishoiu- kui ka sotsiaalsüsteemist.

Nt Eakaid, kes ei ole olnud ammu perearstiga kontaktis, kuid võivad suure tõenäosusega vajada meditsiini sekkumist näiteks raviskeemi muutmise osas.
Kodus elavad eakad, kes vajavad iseseisvalt hakkama saamiseks sotsiaalteenuseid.
Tööealised sõltuvusprobleemidega ja psüühikahäirega isikud, kellel on sõltuvusprobleemidest tulenevate terviseprobleemid.
Erivajadusega lapsed ning nende pered, kellel ei ole hetkel piisavalt teenuseid, et probleeme ennetada või leevendada.

Eesmärgi saavutamiseks korraldatakse erinevaid võrgustiku ja juhtumipõhiseid kohtumisi. Luuakse uusi koostöösuhteid ja kaasatakse uusi partnereid, tehakse teavitustööd ning kavandataks ennetustegevust. 

Otsese klienditööga tegeleb sotsiaaltöötaja, Leini Kaal, kelle töö tööruumid on Kuressaare Perearstikeskuses ja Saaremaa valla majas.
Sotsiaaltööspetsialisti roll on projektis välja selgitada iga inimese personaalsed vajadused, hinnata inimese terviklikkust ja suunata ta õige abini, korraldades koostööd juhtumipõhiselt erinevate osapolte vahel. Ta nõustab abi saamise võimalustest inimest ja lähedasi. Perearstide ja haigla vaateväljas olevate inimeste abistamine, et nad jõuaksid vajalike sotsiaalteenusteni võimalikult kiiresti ning mugavalt. Samuti arendab, katsetab ja juurutab ta info süsteemse liikumise põhimõtteid nii haigla kui ka perearstide ja piirkonna kohaliku omavalitsuse sotsiaaltööspetsialistide vahel.

2021. a jooksul abistati kokku 33 inimest. Neist 16 olid kompleksjuhtumid, mille puhul  inimene vajas pikemaajalist ja valdkondadeülest abi koordineerimist. 17 juhul nõustati ja abistati inimesi üksikutes küsimustes lühiajalisemalt.
Klientide keskmine vanus oli 70 aastat, noorim oli 19- ja vanim 90-aastane. Naisi oli kokku 18 keskmise vanusega 76 aastat ja mehi 15 keskmise vanusega 63 aastat. Statistika toob taas välja tõe, et mehed vajavad abi juba palju nooremas eas kui naised. Kuna kõrgemas eas on ühiskonnas naiste osakaal suurem, on ka projekti klientide hulgas naisi veidi rohkem.
Projekti sotsiaaltöötajale edastati info abivajadusest 18 juhul Kuressaare Haigla sotsiaaltöötaja kaudu, viiel juhul perearsti või eriarsti kaudu, kolmel juhul pöördus abivajaja sotsiaaltöötaja poole ise. Lisaks tuli teateid lähedastelt, sotsiaaltöötajatelt või teenuseosutajatelt.
Kõige rohkem on vajanud inimesed koduhooldusteenust, kui inimene ei tule ise toime oma igapäevatoimingutega, nt ei suuda käia poes; voodihaiged kliendid on vajanud ka isikuhooldusteenust.
Lisaks abi koordineerimisele oli eesmärgiks arendada projekti raames ka kaugteenuseid. Koostöös Kuressaare Hoolekande ja Muhu valla koduhooldajatega on arendatud koduteenuse klientide võimalust suhelda koduhooldajaga Apple`i tahvelarvutis rakenduse Facetime kaudu.

Abivajajad või nende lähedased võivad ka ise sotsiaaltööspetsialistidega ühendust võtta: Leini Kaal, 5750 2452; leini.kaal@saaremaavald.ee; sotsmed@saaremaavald.ee

Kairit Lindmäe
Projektijuht
58537080