« Tagasi

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring maakondliku valimiga

ÜLDINFO UURINGU KOHTA

Märtsis käivitus Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu (TKU) 2020. aasta andmekogumine. Uuringut korraldab Tervise Arengu Instituut (TAI) iga kahe aasta järel. Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade Eesti elanike tervisest, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest.

2020. aasta uuring on erakordne. See on varasemast suurem, et võimaldada TKU raames esmakordselt tulemuste võrdlust kõigi Eesti maakondade lõikes. Kogutavad andmed aitavad kirjeldada regionaalseid erinevusi ning pakuvad sisendit kohalikule tasandile elanike tervise edendamisele suunatud poliitikate ja tegevuste planeerimiseks.

Uuringus osalema on juhuvaliku alusel kutsutud 12 400 Eesti elanikku vanuses 16–64 eluaastat (rahvastikuregistri põhine valim). Neile on saadetud uuringu küsimustik kas e-posti teel või tavapostiga. Iga osaleja on saanud ka meeldetuletuse osalemiseks. Viimane meeldetuletus saadetakse välja juuni alguses. Uuringus osalemine on vabatahtlik.
 
TAI palub Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu kutse saanud inimestel leida võimalus vastamiseks. Rohkearvuline osavõtt on oluline, et tulemused oleks Eesti elanike suhtes esinduslikud. Seeläbi on võimalik panustada oma maakonna arengutesse ja tervist edendavate tegevuste planeerimisse elanike vajadustest lähtuvalt. Küsimustiku täitmiseks kuluv 20–30 minutit pakub ka võimalust oma tervisele ja eluviisile tähelepanu pöörata.
 
Uuringu korraldusel järgitakse kõiki andmekaitse ning hea teadustava põhimõtteid. Tulemused avaldatakse vaid üldistatud kujul (ja neid ei seostata konkreetse isikuga). Uuring on kooskõlastatud Tallinna inimuuringute eetikakomiteega. Üle-eestilised koondtulemused selguvad 2021. a kevadel ning maakondlikud raportid valimivad 2021. a sügisel.

Juba 1990. aastal alguse saanud uuring on kõige kauem järjepidevalt korraldatav terviseuuring Eestis. Igal paarisaastal läbiviidava uuringu tulemused võimaldavad analüüsida rahvastiku tervisega seotud näitajate muutust pika ajaperioodi vältel.

Tervise Arengu Instituut loodab näha aktiivset osavõttu ning tänab kõik inimesi, kes uuringus osalemisega panustavad Eesti elanike terviseseisundi paremasse kirjeldamisse ning ennetustöö planeerimisse.
 
VÕIMALUSED MAAKONDADELE

Uuringu andmekogumise käivitumise kohta avaldas TAI pressiteate ja levitas infot üle-eestilises meedias. Lisaks oleme palunud maakonna tasandi esindajate abi info levitamisel maakondades. Eesmärgiks on inimesi vastama innustada, kui nad oma e-postist või postkastist uuringu kutse leiavad. On heaks abiks, kui info uuringu toimumise kohta jõuab kohalike inimesteni ka läbi sotsiaalmeedia kanalite, kohalike lehtede või raadiokanalite jmt. Ning seejuures oleks kõneisikuteks maakonna tasandi tervisedendamisega seotud inimesed, mitte vaid TAI spetsialistid.

Oluline on võimalikult suur vastajate hulk igas maakonnas, mis võimaldaks maakondade põhist analüüsi. Andmete kogumine toimub mitmes etapis alates märtsi teisest nädalast. Eriolukorra tõttu vahepeal andmekogumise tempo aeglustus, aga viimane meeldetuletus saadetakse osalejatele juuni alguses.

Uuringu küsimustik koosneb järgmistest teemablokkidest:
 • Sotsiaal-demograafilised näitajad
 • Hinnang terviseseisundile ja tervisehäirete esinemine
 • Arstiabi kasutamine ja teostatud uuringud
 • Vaimse tervisega seotud näitajad
 • Tubakatoodete, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine
 • Toitumise ja liikumisega seotud harjumused
 • Võimalused paikkonnas
Plaanis on koostada iga maakonna kohta uuringu põhitulemuste raport. Raportid valmivad 2021. a sügisel. Paikkondlikul tasandil on võimalik andmeid kasutada järgnevalt:
 • elanike tervisekäitumise ning tervist ja heaolu mõjutavate tegurite osas parema ülevaate saamiseks maakonnas;
 • enda maakonna olukorra võrdlemiseks Eesti keskmise ning teiste maakondadega;
 • maakonna ja KOV-ide tervise- ja heaoluprofiilide koostamisel, sh prioriteetide seadmisel;
 • maakonna ja KOV-ide tasandil strateegia, arengukava või tegevuskava koostamisel;
 • otsustajatele erinevate rahvatervise teemadega tegelemise vajalikkuse selgitamisel;
 • kohalikele elanikele tervisekäitumise ja sellega seotud tegurite paremaks selgitamiseks ja nende kaasamiseks.
 
Varasemate uuringute andmed on leitavad TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist
ning raportist:
https://statistika.tai.ee/pxweb/et/Andmebaas/Andmebaas__05Uuringud    https://intra.tai.ee//images/prints/documents/155471416749_TKU2018_kogumik_28mar2019_1.pdf