« Tagasi

Kuivastu küla Helme katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavolikogu kehtestas 15.06.2022. a otsusega nr 47 Kuivastu küla Helme katastriüksuse (47801:001:0544, pindala 16,97 ha) detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on maa-alale päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine ning maa sihtotstarbe muutmine osaliselt tootmismaaks. Planeeringuala suurus on ca 16,97 ha, millest ehitusalune pind on maksimaalselt 10,8 ha. Ehitiste suurim lubatud kõrgus maapinnast on 4 m. Katastriüksuse sihtotstarbeks määratakse 70% ulatuses tootmismaa ja 30% ulatuses maatulundusmaa.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale.

Kehtestatud detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Muhu valla planeeringute geoportaalis või Muhu vallamajas.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.