« Tagasi

Uuendused huvitegevuse korraldamisel

Muhu Vallavalitsus võtab alates 2021/2022 õppeaastast pilootprojektina kasutusele Muhu valla huvitegevuse registri, kuhu koondatakse andmed kõigi Muhu vallas lastele ja noortele huvitegevust pakkuvate asutuste/organisatsioonide ning ringide/huvitegevuste kohta. Register võimaldab infot koguda ning teha see info ühest allikast lihtsalt kättesaadavaks nii lastele ja noortele, lapsevanematele, huvitegevuse pakkujatele kui ka vallale. Register tagab huvitegevuse õppetegevuse ülevaatlikkuse ja võimaldab koguda selle kohta statistikat. 

Huvitegevuses osaleja saab:

ülevaate huvitegevuse võimaluste kohta valdkonna, teenusepakkuja ja vanuse põhiselt; 

tutvuda huviringide eesmärkidega;

info huvitegevuse toimumise aja ning  koha kohta;

registreeruda huviringidesse.

 

Lapsevanem saab:

kinnitada lapse osaluse ringis ja/või saab avaldada soovi, et tema laps soovib osaleda huvipakkuvas huviringis; 

ülevaate ringitegevuste ja lapse ringitöös osalemise/puudumise kohta;

taotleda toetust;

lapse ringist eemaldada.

 

Huvitegevuse pakkuja saab:

koondada pakutavate huviringide info ühtsesse keskkonda;

avada huviringidele päevikuid;

märkida huvitegevuses osaluskordi;

saata kiirteavitusi lapsevanematele.

 

Vallavalitsus saab:

teha väljavõtteid osaluse statistika kohta;

korraldada vajadusel toetuste arvestust;

koguda andmeid juhendatud tundide mahu kohta, mis on juhendajatele töötasu maksmise aluseks.

 

Registri kaudu saab edaspidi taotleda ka toetust huvitegevuses osalemisega seotud kulude katteks. Muhu vallas kehtiv huvitegevuse toetamise kord võimaldab saada vallapoolset toetust Muhu vallas elavate ja õppivate 3 – 19 aasta vanuste laste ja noorte huvitegevuses osalemiseks. Toetuse saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus iga õppeaasta alguses uuesti. Taotlus esitatakse valla kantseleisse või e-postile kantselei@muhu.ee. Õpilase huvitegevuses osalemist tõendavat dokumenti enam lisama ei pea, kinnituse osalemise kohta saab vald edaspidi huvitegevuse registrist. Toetatakse lapse ühes huviringis osalemist.

Toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1.oktoober. Pärast nimetatud tähtaega esitatud taotlused saavad taotluse rahuldamise korral huvitegevuse toetust alates taotluse esitamise kuule järgnevast kuust.

Taotluse vorm ja taotlemist reguleeriv määrus on leitav valla kodulehelt Valdkonnad˃Haridus ja noorsootöö˃Huvitegevus

Määrusega võimalik tutvuda ka Riigi Teataja aadressil www.riigiteataja.ee

Registri käivitamise tähtaeg on 01. oktoober 2021, kuid juba praegu saab registriga esmast tutvust teha aadressil https://muhu.huviregister.ee/ . Registri kasutamise juhised tehakse peagi kättesaadavaks kõigile osapooltele.

Registri kohta saab lisainfot administraatoritelt: Muhu Noortekeskuse juhataja Liia Ots ja valla arendusnõunik Annika Auväärt.