« Tagasi

Muhu valla uue arengukava koostamine

Aasta algus on sobiv aeg plaanide tegemiseks. Vallas võtame seekord ette pisut suuremalt ja püüame vaadata kaugemale - käimas on uue arengukava koostamine aastani 2035+.

Miks me seda teeme?
Omavalitsusel peab olema arengukava, mis on alus eri eluvaldkondade arengu integreerimiseks ja koordineerimiseks. Muhu vallal on kehtiv arengukava  ja arengukava tegevuskava aastani 2030. Paraku on viimaste aastate poliitiline ja majanduslik olukord nii ülemaailmselt kui ka Eestis oluliselt muutunud ning toimunud on üksjagu pöördelisi ja pikaajalise mõjuga sündmusi. Esile on kerkinud ka uued teemad, mida ei ole kehtivas arengukavas käsitletud, kuid mis on tulevikuvaates olulised, nagu ligipääsetavus, elanike kaasatus, avalik valitsemine, kriisideks valmisolek, digipädevus jne. Muutunud on riigi ootused omavalitsuse võimekusele, elanike vajadused ja ootused pakutavatele teenustele, üldine valmisolek muutustele reageerida ja kohaneda.

Millest arengukava koosneb?
Arengukava on juhtimise pikaajaline strateegiline plaan, milles määratakse eesmärgid, kuhu soovitakse välja jõuda ja meetmed nende täitmiseks.
Arengukava jaotub kolmeks suuremaks osaks:
- Hetkeolukorra ülevaade;
- Strateegiline plaan;
- Tegevuskava.
Hetkeolukorra ülevaates kirjeldatakse valdkondade kaupa viimastel aastatel tehtut, antakse hinnang eelmises arengukavas püstitatud eesmärkide täitmisele ja tuuakse välja uue perioodi väljakutsed.
Strateegiline plaan koostatakse üldistest vajadustest ning arutelude ja kaasamisseminaride tulemusena esile kerkinud fookusteemadest lähtuvalt. Sõnastatakse visioon, strateegilised eesmärgid ja väärtused, pannakse paika olulisemad mõõdikud.
Tegevuskava on meetmete kava strateegilise plaani elluviimiseks, kus on välja toodud nii arengukava perioodil kavandatavad investeeringud kui ka pehmed tegevused, ajakava ja vastutajad.

Mis on tehtud?

Muhu Vallavolikogu 15. märtsi 2023 otsusega nr 91 algatati valla uue arengukava koostamine. Vallavalitsuse poolt moodustati arengukava koostamise juhtrühm ja kuus töörühma (valla juhtimine, haridus ja noorsootöö, sotsiaalhoolekanne, kultuur ja sport, taristu ning elukeskkond), koosseisudega on võimalik tutvuda valla veebilehel https://www.muhu.ee/et/arengukava. 03. juunil 2023 toimus Muhu pastoraadihoones üks sissejuhatav kogukonna arutelu Meite Muhu 2035. Töörühmad on kogunud andmeid ja koostanud valdkondade kaupa ülevaated viimaste aastate tegemiste kohta.

Uuest aastast liitub arengukava koostamise protsessiga välise konsultandina Mihkel Laan OÜ-st Cumulus Consulting, kes toetab ja suunab strateegia koostamist ning arengukava lõppdokumendi koostamist.

Kuidas arengukava koostamisel osaleda?
Arengukava koostamisel on võimalik osaleda eeskätt kahel viisil:
Võtta ühendust huvipakkuva valdkonna töörühma juhiga;
Osaleda arengukava koostamise raames korraldatavatel avalikel aruteludel.

Arengukava koostamise protsessi üks olulisemaid üritusi – kaasamisseminar - toimub 8. veebruaril 2024. a, kuhu ootame vallaelanike aktiivset osavõttu. See on hea võimalus ühiselt valla arengusuvõimaluste ja -suundade üle arutada ning kodukoha tulevikku kujundada.

Kogu arengukava koostamist puudutava info leiad https://www.muhu.ee/et/arengukavahttps://www.muhu.ee/et/arengukava.