« Tagasi

Muhu valla elanike seas vaba aja tegevuste huvide ja eelistuste kohta läbi viidud küsitluse tulemuste kokkuvõte

Küsitluse eesmärk oli koguda tagasisidet nii kohalikelt kui suvemuhulastelt, et saada selgemaks täiskasvanute ootused ja eelistused Muhus toimuvate vaba aja tegevuste ja enesetäiendamise osas.

Küsitlusele vastas 74 inimest. Küsitlus oli anonüümne ja kättesaadav perioodil 3.-27. märts 2022 Muhu valla kodulehel ja Muhu info grupis Facebookis. Tulemused avaldatakse samades kanalites, lisaks ka Muhulase ajalehes ning neid kasutatakse üldistatult edasiste tegevuste planeerimiseks.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et küsitluse vastused olid sisukad, esindasid mitmete huvigruppide ja paljude teemade vajadusi. Aktiivsed vastajad aitasid kaasa oluliste teemade kaardistamisele.

Vabade vastustena laekunud mõtted selle kohta, mida peaks Muhus vaba aja tegevusena rohkem olema, laekus ülekaalukalt kõige enam soove liikumise teemal - alates jalgrattaga liikumisest ja matkamisest sisetreeningute, tantsimiseni. Esile saab tuua kaks kõige enam mainitud harrastuse soovi - jooga ja ujumine (seda nii ujulas, ametlikus suvises ujumiskohas kui talvesuplusena). Kindel huvi oli naiste rühmatreeningute vastu (jooga, pilates, zumba, aeroobika, võimlemine).  Lisaks joonistusid välja suuremalt laste / noorte ja lapsevanemate vajadused: spordi- ja matkapäevad, huviringid (sh kunstiring, mereharidus) lastele, loengud, suhtlemise koolitused lapsevanematele. Sarnased teemad toodi esile ka küsimuses, millistes tegevustes soovitakse sel aastal osaleda.

Milliste teemade vastu huvi tuntakse? Valikvastustest märgiti ülekaalukalt ülekaalukalt huvi sportlike tegevuste ja liikumise vastu (70% vastanutest). Samuti tuntakse rohkem huvi looduse ja keskkonna (51% vastajatest) ning tervise teema vastu (41% vastajatest).

Vaba aja tegevuse vormina eelistatakse õpitube ehk üksteiselt õppimist kui ka lühiajalisi koolitusi - vastajate määr oli mõlemal juhul 72%. Regulaarselt toimuvad huviringid ja klubiline tegevus pakuksid huvi u pooltele vastajatest. Kolmandik märkis ära huvi pikaajaliste koolituste vastu.

Enamus vastajaid eelistab kohtumist silmast silma (93% vastajatest), kuid kuna valida võis mõlemad variandid, siis võivad need vastajad olla ka veebi huvigrupi all (neid on 35%). Näiteks mainiti, et poslori ajamise, Muhu laulude õhtud võiksid olla ka veebis, see on mugav viis õhtul ka koduste toimetuste kõrvalt leida aega huvitegevuseks.

Vaba aja tegevusteks eelistatakse aegu nädala sees õhtuti (77%), kuid oluliselt on märgitud ära ka laupäevaste ürituste soov (43%).

Enamik vastajatest on nõus maksma osavõtumaksu (90%). Vaid tasuta koolitustel saaks osaleda 9% vastajatest.

Infopuudus on kõige olulisem takistus, mis valiti pakutud variantidest takistusena (39% vastajatest), ka lastehoid on takistuseks (10% vastajatest). Arvestada tuleb ka rahaliste takistustega, see piirab 7% vastajate juurdepääsu.

Pea veerand vastajatest on nõus ise tegevust juhendama, koolitama (27%)

Samuti laekus vabade vastustena ideid heade koolitajate kohta ja kontaktid neilt, kes soovivad ise koolitust läbi viia.

Edasised tegevused

Kokkuvõtvalt said kinnitust mitmed ideed ja suunad, mida vallas juba arendatakse, kuid tulemused annavad võimaluse edasi liikuda ideede aruteludega ja luua kontakte potentsiaalsete koolituste / õpitubade juhendajatega.

NB! Võtame ühendust nendega, kes meile oma kontaktid jätsid. Kui andsid enda valmisolekust teada, kuid meilt kirja ei saa, siis äkki sa ei jätnud oma kontakte - sel juhul kirjuta annika@muhu.ee. Ootame ka nende ettepanekuid ja ideid, kes küsitluse ajal endast märku ei andnud.

Põhjalikumalt saab küsitluse tulemuste ja vabade vastustega tutvuda siin.