« Tagasi

Rässa Kopli detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 04.07.2023. a korraldusega nr 282 vastu Muhu valla Rässa küla Kopli detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 13,51 ha ja hõlmab Rässa külas asuvaid Kopli (47801:008:0746), Kopliaia (47801:008:0752), Kopliveere (47801:008:0751), Koplimetsa (47801:008:0750), Koplilahe (47801:008:0749), Koplikivi (47801:008:0748), Koplimäe (47801:008:0747) katastriüksusi.

Varasemalt on 2012. aastal sama ala osas kehtestatud Rässa küla Kopli detailplaneering, mille eesmärgiks oli 7 üksikelamukrundi moodustamine, maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, teede ja tehnovõrkude ja -rajatiste rajamine. Planeering on osaliselt ellu viidud – planeeringuala on krunditud, kuid planeeringujärgne hoonestus ja rajatised on rajamata.

Käesoleva detailplaneeringu peamiseks eesmärgiks on olemasoleva detailplaneeringu muutmine. Planeeringuga soovitakse täpsustada hoonestusalade asukohtasid, suurendada lubatud ehitusalust pinda ning muuta teede ja tehnovõrkude lahendust. Kruntide arvu ega kasutamise otstarbe muutmist ei kavandata.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt piirkonnale olulisi mõjusid. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.07.2023 - 08.08.2023.

Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu vallamajas ning valla kodulehel: https://www.muhu.ee/avalikud-valjapanekud.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.