« Tagasi

Kuivastu sadama detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 05.07.2022.a. korraldusega nr 232 vastu Kuivastu sadama detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on ca 14,3 ha ja see hõlmab Kuivastu külas asuvaid katastriüksusi Kuivastu hotell (47801:008:0278), Kuivastu sadam (47801:008:0259), Kuivastu sadam (47801:008:0753), Kuivastu sadam (47801:008:0258), Kuivastu sadam (47801:008:0260), Teeääre (47801:008:0491), osaliselt 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee (47801:008:0531) ning katastriüksusega 47801:008:0753 piirnevat rannikumerd.

Planeeringu eesmärgiks on Kuivastu sadama territooriumi funktsionaalsemaks muutmine, maakasutus- ja ehitustingimuste määratlemine.

Planeeringuga moodustatakse kolm uut krunti, millele määratakse kokku 6 hoonestatavat ala. Igale hoonestusalale on määratud eraldi ehitustingimused. Planeeringualal olemasolev hoonestust on kavandatud rekonstrueerida ja täiendada. Osa hoonetest lammutatakse. Ühte piirkonda on kavandatud koondada sadama sõidukite ja muu hooldustehnika hoiuruumid, hoone veesõidukite hooldustööde teostamiseks ja väikelaevade tootmiseks. Arhitektuursed lahendused kavandatakse kaasaegses võtmes vastavalt lähipiirkonnas välja kujunenud ehitustraditsioonidele. Hoonestuses tagatakse ühtne ja harmooniline üldmulje. Hoonestusaladele 1, 2, 3, ja 6 osas nähakse ette vajadust korraldada arhitektuurne ideekonkurss.

Reisijate ja sõidukite mahu kasvust tingitult ning kolmanda parvlaeva liinile tulekuks laiendatakse sõidukite ooteala eesmärgiga muuta sõidukite juurdepääs ootealale sujuvamaks, kiiremaks ning tagada seejuures ohutus. Kavandatud on sadama sõiduradade arvu suurendamine, erinevate sõidukite parkimisalad, elektrisõidukite laadimisala ja päikesepaneelide paiknemiskohad elektrienergia tootmiseks. Sõiduradade laiendamist on planeeritud osaliselt veeala arvelt.

Detailplaneeringu elluviimine võimaldab sadama-ala otstarbekamata kasutust ning muudab parvlaevade teenindamise sujuvamaks ja ohtumaks. Eeldatavalt ei kaasne planeeringu elluviimisega piirkonnale olulisi negatiivseid mõjusid. Detailplaneering on kooskõlas valla üldplaneeringuga ning puudub vajadus üldplaneeringu muutmiseks.

Kuivastu sadama detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.07.2022 - 04.08.2022.

Detailplaneeringute materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda valla kodulehel https://www.muhu.ee/avalikud-valjapanekud ning Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja.

Ettepanekud ja arvamused planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 11.08.2022 kell 17.00 Muhu vallamajas (aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja).

 

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.