« Tagasi

Kantsi küla detailplaneeringute avalikud väljapanekud

Muhu Vallavalitsus võttis 20.01.2022. a korraldusega nr 17 vastu Kantsi küla Luha ja Metsaveere katastriüksuste detailplaneeringu.

Planeering hõlmab Muhu vallas Kantsi külas asuvaid Luha (47801:001:0763, elamumaa, 15449 m2) ja Metsaveere (47801:001:0762, elamumaa, 15630 m2) katastriüksuseid. Planeeringuala suurus on ca 3,11 ha.

Planeeringu eesmärgiks on maa-alale päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine ning maa sihtotstarbe muutmine tootmismaaks. Suurim lubatud ehitisealune pind on 25210 m2 ning ehitiste suurim lubatud kõrgus maapinnast on 4 m.

Planeeringualal kehtib Muhu Vallavolikogu 04.01.2017.a. otsusega nr 1 kehtestatud Kantsi küla Uie-Peedu ja Luha katastriüksuste detailplaneering. Kantsi Luha ja Metsaveere katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamisel muutub sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Planeerimislahendusega tagatakse kehtiva Luha ja Uie-Peedu detailplaneeringuga kavandatud juurdepääsud naaberkinnistutele.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne piirkonnale olulisi mõjusid. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.02.2022 - 20.02.2022 ja detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 28.02.2022 kell 15.00 Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja. Juhul kui avalikul arutelul soovitakse osaleda elektrooniliselt, palume sellest  vähemalt 5 päeva ette teatada aadressil maa@muhu.ee.

 

Muhu Vallavalitsus võttis 20.01.2022. a korraldusega nr 18 vastu Kantsi küla Riida detailplaneeringu.

Planeering hõlmab Kantsi külas asuvaid Riida (47801:007:0896, elamumaa, 9399 m²), Kiive (47801:007:0897, elamumaa, 9518 m²), Paepealse (47801:007:0899, elamumaa, 9547 m²) ja Liini (47801:007:0898, elamumaa, 10029 m²) katastriüksusi. Planeeringuala suurus on ca 3,85 ha.

Detailplaneeringu koostamise peamiseks põhjuseks on vajadus muuta alal kehtivat detailplaneeringut (Muhu Vallavolikogu 25.08.2006.a. otsusega nr 70 kehtestatud Riida kinnistu detailplaneering). Saarte elektrivarustusekindlustuse tagamiseks kavandatakse uut 110 kV õhuliini, mille rajamisel ei saa hetkel kehtivat planeeringut täies mahus ellu viia, mistõttu on vajalik kehtiva detailplaneeringu muutmine.

Käesoleva detailplaneeringuga kavandatakse maa-ala ümberkruntimist. Olemasoleva nelja elamumaa krundi asemel moodustatakse kolm elamumaa krunti ning määratakse ehitusõigus elamute, kõrvalhoonete, teede ja tehnovõrkude rajamiseks.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne piirkonnale olulisi mõjusid. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.02.2022 - 20.02.2022.

 

Detailplaneeringute materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda valla kodulehel https://www.muhu.ee/avalikud-valjapanekud ning Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja. Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.

 

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.