17.10.19

Arengukava

Muhu valla arengukava 2019-2030 ja tegevuskava kinnitati Muhu Vallavolikogu 15.08.2019 määrusega nr 36.


Muhu valla arengukava 2019-2030 ja tegevuskava eelnõu avalik väljapanek toimus 01. – 31.07.2019.
Eelnõuga sai tutvuda Muhu valla kodulehel www.muhu.ee , vallamajas ja Liiva ning Hellamaa raamatukogudes.

Muhu valla arengukava eelnõu avalik arutelu toimus  01.08.2019 kell 17. 00 Hellamaa külakeskuses.


Avaliku arutelu protokoll

Arengukava ja tegevuskava eelnõu avalikustamisel esitatud muudatusettepanekud koos vallavalitsuse seisukohtadega

Juhtrühma koosolekute protokollid nr 1; nr 2; nr 3nr 4


Muhu Vallavolikogu 21.06.2018 otsus nr 50 "Valla arengukava koostamiseks juhtivkomisjonide määramine"

Muhu Vallavalitsuse 24.01.2018 korraldus nr 11 "Juhtrühma moodustamine Muhu valla arengukava 2019-2030 koostamiseks"

Muhu Vallavolikogu 18.01.2018 otsus nr 24 "Muhu valla arengukava koostamise algatamine"

Muhu valla arengukava 2014-2020
Kinnitatud Muhu Vallavolikogu poolt 18.12.2013 määrusega nr 3
Muhu Vallavolikogu 18.12.2013.a määruse nr 3 "Muhu valla arengukava aastateks 2014-2020" muutmine

Muhu Vallavolikogu 18.12.2013. a määruse nr 3 "Muhu valla arengukava aastateks 2014-2020" muutmine (2017)

Muhu valla arengukava aastani 2022

Arengukavad valdkonniti

Muhu valla Liiva küla arengukava 2009- 2017
Muhu valla turismi arengukava 2007-2013
Muhu valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arengukava aastateks 2004-2016

Muhu valla terviseprofiil

Hinnang_terviseprofiili_tegevuskavale_2013-2014 
Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT