Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Uudised
10/10/2012 05:29  

Muhu valda hinnatakse kõrgelt elanikkonna heaolu, finantsolukorra ja majandusüksuste osas

Siseministeeriumi poolt avalikustatud hiljutise uuringu järgi hinnatakse Muhu valda teiste Eesti kohalike omavalitsuste seas kõrgelt elanikkonna heaolu osas (elanikkonna keskmised tulud elaniku kohta, väike töötuse määr) ja finantsolukorra näitajate poolest (madal võlakoormus, suur põhivara hulk elaniku kohta, hea omafinantseerimise võimekus). Lisaks paistab vald silma vabaaja teenuste arvukusega, vallaeelarves vabaaja teenuste kulude suurusega ühe elaniku kohta ning erinevate majandusüksuste suure arvuga (palju väikeettevõtteid ja –ettevõtjaid).

Siseministeeriumi  Kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna tellimusel  koostas konsultatsiooni –ja koolituskeskus Geomedia neljandat korda kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeksi aruande.
Omavalitsuste  võimekust hinnatakse kuue põhikomponendi alusel, mida omakorda hinnatakse erinevate näitajate abil (sulgudes)
 
  1. Rahvastik ja maa: (elanike arv, ülalpeetavate määr, maa summaarne maksustamishind)
  2. Kohalik majandus: (majandusüksuste arv, töökohtade arv, töökoha keskmine väärtus)
  3. Elanikkonna heaolu: (keskmine tulu elaniku kohta, töökohtade arv 15-64.a. elanike kohta, töötute osakaal, toimetulekutoetuste maht elaniku kohta
  4. Kohaliku omavalitsuse organisatsioon: (kohalikel valimistel osalemise aktiivsus, kandideerimise aktiivsus, vallavalitsuse ja hallatavate ametiasutuste koosseis)
  5. Omavalitsuse finantsolukord: (puhastatud vallaeelarve maht, valla võlakoormus, valla põhivara elaniku kohta, omafinantseerimise võimekus)
  6. Teenused (haridusasutuste olemasolu, hariduskulude suurus, sotsiaal-ja tervishoiuteenuste mitmekesisus, sotsiaalse kaitse kulud elaniku kohta, vaba aja teenuseid pakkuvate asutuste olemasolu jms.)
 
Vastavalt uuringule peetakse KOV-võimekuse indeksi optimaalseks mõõtmisperioodiks 4.aastane tsükkel, kuna sellised tulemused on vähemtundlikud üksiksündmustest tulenevate kõikumiste suhtes aastate lõikes, kuid võimaldavad samadel alustel toimuvate KOV-võimekuse mõõtmiste läbiviimisel hinnata ka omavalitsuste stabiilsust ja näidata arengutrende.
 
Hinnati 226 kohalikku omavalitsust (vallad ja linnad) ning uuringu tulemusena on Eesti 3 võimekamat omavalitsust perioodil 2008-2011 Raevald, Viimsi vald ja Tallinna linn. Üldiselt koosnebki pingerea tipp pea eranditult linnadest ja linnade ümbruses olevatest valdadest, mis üsna ilusti kirjeldab riigis kujunenud olukorda.
 
Vaatamata oma geograafilisest asendist tingitud nn. ääremaa staatusele ja eakate inimeste suurele osakaalule, on Muhu vallal tabelis läbi aastate olnud päris korralik positsioon ja stabiilsus: perioodi 2008-2011 arvestuses olime 82.kohal, perioodil 2007-2010 85.kohal, perioodil 2006-2009 102.kohal.
Aastate lõikes on parim koht olnud 2010.a 53 koht ja nii 2011 kui 2009.a. olime 82. kohal. Kõige madalamad kohad olid 2006.a. 121 koht ja 2007.a. 104. koht.
Viimase uuringu tulemustel on meie parimad tulemused kohaliku omavalitsuse finantsolukorra näitajate osas (madal võlakoormus, suur põhivara hulk elaniku kohta, normaalne omafinantseerimise võimekus) ning elanikkonna heaolu näitajate osas (elanikkonna keskmised tulud elaniku kohta, väike töötuse määr) , lisaks paistab vald silma erinevate majandusüksuste suure arvuga ( meil on suhteliselt palju väikeettevõtteid ja –ettevõtjaid) ning vaba aja teenuseid pakkuvate asutuste olemasolu ja vallaeelarves vaba aja kulude suurusega 1elaniku kohta.
Kõige kehvemad näitajad on meil kohaliku omavalitsuse organisatsiooni näitajate hulgas, eriti just kohaliku valimisaktiivsuse ja kohalikel valimistel kandideerimise osas, iseasi kui olulised kriteeriumid need valla olukorra hindamisel just ikka on! Miinuspoole peal on meil suur ülalpeetavate määr, madal rahvastiku taastootmispotentsiaal, madal töökoha keskmine väärtus.
 
Seega koosneb nn. võimekuse indeks väga erinevatest komponentidest ja näitajatest, milledest enamusi on võimalik ka lühema ajaperioodi sees muuta ja kontrollida, kuid paljud näitajad saavad muutuda ainult väga pikaajaliste protsesside tulemusel ( elanike arv, elanikkonna vanuseline koosseis), riigi poolt aetava poliitika tagajärjel ning geograafilisest asendist tingitud iseärasusi ilmselt ei õnnestugi muuta.
 
Täpsem ülevaade asub aadressidel:  www.siseministeerium.ee  või  www.geomedia.ee

Elitec Free