Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Planeeringute avalikud väljapanekud
Kantsi küla Haaviku katastriüksuse detailplaneering

Muhu Vallavolikogu algatas oma 21.02.2019.a. otsusega nr 92 Kantsi külas asuva Haaviku katastriüksuse (katastritunnus 47801:007:0905, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 9,63 ha) detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmas ca 5,8 hektarit Haaviku maaüksusest ning planeeringu eesmärgiks oli päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine, maa sihtotstarbe muutmine osaliselt tootmismaaks.
Lähtudes maaomaniku taotlusest laiendas Muhu Vallavolikogu oma 15.08.2019.a. otsusega nr 114 Kantsi küla Haaviku detailplaneeringu planeeringuala kogu katastriüksusele. Planeeringu eesmärke ei muudetud, planeeringuala laiendamisega ei kaasnenud kohustust algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist ega koostada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse väljaselgitamiseks eelhinnangut.
Planeeringulahendus võimaldab rajada katastriüksusele päikesepaneelide pargi maksimaalse päikesepaneelide aluse pinnaga 25 000 m2 ja paneelide kõrgusega 3,5 m. Maaüksusele rajatakse ka päikesepargi teenindamiseks vajalik alajaam.

Muhu Vallavalitsus võttis 01.11.2019.a. korraldusega nr 292 vastu Kantsi küla Haaviku katastriüksuse detailplaneeringu. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.11.2019 – 06.12.2019.
 
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul. 

Detailplaneeringu materjalid:
Seletuskiri
Planeeringujoonis
Tugijoonis
Situatsiooniskeem
planeeringulahenduse ruumiline illustratsioon

Kooskõlastused ja arvamused:
Maanteeameti kooskõlastus
Keskkonnaameti arvamus
 
 

Elitec Free