Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Planeeringute avalikud väljapanekud
Liiva küla Aasa detailplaneeringu avalik väljapanek
 
Muhu Vallavalitsus võttis 29.05.2019.a. korraldusega nr 143 vastu Liiva küla Aasa katastriüksuse (47801:001:0668, elamumaa, pindala 0,58 ha) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine korterelamute rajamiseks, maaüksuse kruntimine, teede ja tehnovõrkude rajamine ning servituutide seadmise vajaduse määramine.
Planeeringulahendus võimaldab ehitada kolm kuni kahekordset kortermaja kõrgusega kuni 9,0 meetrit. Kruntidele on lubatud rajada kuni kaks abihoonet kõrgusega kuni 6,0 m. Kruntide maksimaalsed ehitusalused pinnad jäävad vahemikku 310-500m2.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.06.2019 – 07.07.2019.
Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul. 
Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.

Liiva küla Aasa maaüksuse detailplaneeringu materjalid:
 
Seletuskiri
Põhijoonis
Tugiplaan
Situatsiooniskeem
3D visualiseeringud

kooskõlastused ja arvamused:

Kaitseministeerium
Päästeamet
Telia Eesti AS
Elektrilevi OÜ
AS Kuressaare Veevärk
Tarvise kü omaniku arvamusElitec Free