Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Planeeringute avalikud väljapanekud

Tamse küla Põllumaa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsuse 22.03.2016.a. istungil võeti korraldusega nr 65 vastu Tamse küla Põllumaa maaüksuse detailplaneering. Planeering hõlmab Põllumaa (katastritunnus 47801:002:0428, pindala 10,91 ha) ja osaliselt Krundi (katastritunnus 47801:002:0426, sihtotstarve ärimaa) katastriüksusi.
Planeeringu eesmärgiks on MTÜ Spordiklubi TC 2000 suvebaasi sportimisvõimaluste parandamine. Planeeringuga kavandatakse spordiväljakute rajamine, kinnistu jagamine kaheks, maa sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse seadmine. Planeeringualale on kavandatud erinevaid mänguväljakuid (disc-, footgolfi ning golfi harjutusväljakud ja jalgpalliväljakud) ning hoonestusala tegevuse toetamiseks).
Põllumaa katastriüksus jagatakse kaheks eraldiseisvaks krundiks. Lõunapoolne maaüksus jääb maatulundusmaaks ning sinna käesoleva planeeringuga tegevusi ei kavandata. Põhjapoolse krundi sihtotstarbeks määratakse ärimaa. Krundi katastriüksuse piire ei muudeta.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.04.17 – 23.04.2017.a. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 27.04 kell 16.00 Muhu Vallavalitsuse maa- ja planeeringuosakonna ruumides.
Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul.

Detailplaneeringu materjalid:

Seletuskiri
Põhijoonis
Situatsiooniskeem
Tugiplaan
Planeeringulahendusele esitatud arvamus
 
Info: tel 454 8984, maa@muhu.eeLiiva küla Keskuse detailplaneeringu avalik väljapanek
 
Muhu Vallavalitsuse 22.02.2017.a. istungil võeti korraldusega nr 37 vastu Liiva küla keskuse detailplaneering. Planeeringuala hõlmab ca 1,6 ha suurust ala Liiva külas. Planeringualasse jäävad Meierei (47801:001:0506), Raunmäe (47801:004:0509), Liiva alajaam (47801:004:0321), Muhu kergtee T8 (47801:001:0507) ja Trassi (47801:004:0522) katastriüksused.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Liiva küla keskuse alale ja lähiümbrusele ruumilise terviklahenduse loomine. Planeeringuga kavandatakse avalik ristkasutusega keskplats, mis seob olemasolevad ja uued funktsioonid (turuplats, äripinnad, avalikud teenused, vabaõhu üritused, puhkeala, wc, parkla jne)
Planeeringuga muudetakse osaliselt katastriüksustepiire ja muudetakse sihtotstarbeid, määratakse ehtiusõigus ja arhitektuursed tingimused avalike ja ärifunktsiooniga hoonete ning rajatiste ehitamiseks, planeeritakse kommunikatsioonid, määratakse liikluskorralduse ja parkimislahenduse põhimõtted, planeerintakse haljastus ja heakord.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.03.17 – 28.03.2017.a. Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul.
Detailplaneerignu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 6. aprillil kell 16.00 Muhu valla maa- ja planeeringuosakonnas.

Detailplaneeringu materjalid:
Seletuskiri
Põhiplaan
tehnovõrkude plaan
ajutiste kruntide plaan
kontaktvööndi skeem
tugiplaan
illustratsioonid


Päästeameti kooskõlastus
Keskkonnaameti kooskõlastus
Maanteeameti kooskõlastus
Kaitseministeeriumi kooskõlastus
 
Täiendav info: tel 454 8984, maa@muhu.ee 

Elitec Free