Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Planeeringute avalikud väljapanekud
Tamse küla Staadioni maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 12.09.2018.a korraldusega nr 212 vastu Tamse küla Staadioni maaüksuse detailplaneeringu ja suunas selle avalikule väljapanekule.

 
Tamse külas asuva Staadioni katastriüksuse (katastritunnus 47801:002:0403, sihtotstarve ärimaa, pindala 2,97 ha) detailplaneering on algatatud Muhu Vallavolikogu 15.02.2018.a. otsusega nr 33.

Planeeringualal kehtib Muhu Vallavolikogu 15.06.2011.a. otsusega nr 106 kehtestatud detailplaneering. Tänaseks päevaks on planeering suures osaliselt ellu viidud, kuid osaliselt on toimunud ehitustegevus ka vastuolus kehtiva detailplaneeringuga.

Planeeringu eesmärgiks on varasemalt samale alale kehtestatud detailplaneeringu täpsustamine Staadioni maaüksuse osas ning viimine kooskõlla spordiklubi suvebaasi praeguste vajadustega. Planeeringuga soovitakse ette näha ca 100m2 täiendavat hoonestusala puhkemajade tarbeks ning muuta lubatud hoonete arvu ning parameetreid.

Päästeamet on 07.09.2018.a. kirjaga nr 7.2-3.4/14760-2 kooskõlastanud Tamse küla Staadioni maaüksuse detailplaneeringu tuleohutsosa.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01.10.2018 – 14.10.2018.a. Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja. Ettepanekud või vastuväited palume esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult.

Detailplaneeringu materjalid:

Seletuskiri
Põhijoonis
Situatsiooniskeem
Tugiplaan
illustratsioon

Päästeameti kooskõlastus
Naabermaaüksuse omaniku nõusolek

 

Elitec Free