Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Planeeringute avalikud väljapanekud
Simiste Lõkitsa detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsuse 07.06.2017.a. istungil võeti korraldusega nr 155 vastu Simiste külas asuva Lõkitsa maaüksuse (katastritunnus 47801:001:0398, pindala 2,22 ha, sihtotstarve elamumaa) detailplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine maaüksusele ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Lõkitsa maaüksusele soovitakse rajada elamu koos kõrvalhoonetega. Hoonestust kavandatakse samale joonele naaberkinnistute hoonestusega (ca 90 m põhikaardijärgsest rannajoonest). Rannikule soovitakse rajada lauter.
Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt Simisti küla Kaisturanna maaüksuse detailplaneeringut (kehtestatud 29.08.2012 Muhu Vallavolikogu otsusega nr 145) Lõkitsa maaüksuse osas. Planeeringulahenduses muudetakse hoonestuse asukohta, tehakse ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit ning kavandatakse rannikule lauter. Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamisest, on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.06.17 – 26.07.2017.a.
Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul.
 
Planeeringumaterjalid:

Seletuskiri
Põhijoonis
Situatsiooniskeem
Tugiplaan
Üldplaneeringu muudatuse ettepanek
Visualiseering

Keskkonnaameti kooskõlastus
Päästeameti kooskõlastus

Liiva küla Tõnise detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsuse 05.07.2017.a. istungil võeti korraldusega nr 191 vastu Liiva külas asuva Tõnise (47801:004:0339, pindala 4593 m2) katastriüksuse detailplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva hoonestuse rekonstrueerimine. Olemasolevasse hoonesse nähakse ette kaupluse, toitlustus- ja teenindusasutuste ruume. Planeeringuga muudetakse katastriüksuse sihtotstarve ärimaaks ning lahendatakse katastriüksuse ehitusõigus, parkimine, tehnovõrkude ja –rajatiste, haljastuse ja heakorra põhimõtted.
Muhu valla üldplaneeringuga on Tõnise maaüksus reserveeritud üldkasutatava maa juhtotstarbega maaks, eesmärgiga rajada maaüksusele uus vallamaja. Tänaseks päevaks on Vallavalitsus loobunud Tõnise maaüksusele vallamaja rajamise plaanist. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringut maaüksuse juhtotstarbe osas.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24.07.2017 – 24.08.2017.a.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 31.08.2017 kell 15.00 valla maa- ja planeeringuosakonnas.
Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahendusele palume esitada detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel
 
Planeeringumaterjalid:
Seletuskiri
Põhijoonis
Asukoha skeem
Tugiplaan
Visualiseeringud
 
Päästeameti kooskõlastus
Maanteeameti kooskõlastus
Kaitseministeeriumi kooskõlastus
 
 
Lugupidamisega

Pille Tamm
Muhu vallavalitsuse maa- ja planeeringunõunik
maa@muhu.ee
4530680
 

Elitec Free