Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Planeeringute avalikud väljapanekud
Raugi küla Männa katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavolikogu algatas oma 20.06.2019.a. otsusega nr 108 Raugi küla Männa maaüksuse (47801:001:0796, maatulundusmaa, pindala 7,33 ha) detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad.

Muhu Vallavalitsus võttis 06.05.2020.a. korraldusega nr 89 vastu Raugi küla Männa maaüksuse  detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete rajamiseks, maaüksuse kruntimine, teede ja tehnovõrkude rajamine ning servituutide seadmise vajaduse määramine. Planeeringulahendus võimaldab jagada seni hoonestamata katastriüksuse viieks elamukrundiks ja üheks maatulundusmaa krundiks ning määrab elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja hoonestusala.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.05.2020 – 07.06.2020. 

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.Detailplaneeringu materjalid:
seletuskiri
põhijoonis
situatsiooniskeem
tugiplaan
kruntimise skeem
tehnovõrkude joonis
Liiklusskeem


Lisad:
planeeringuala ruumiline illustratsioon
olemasolev olukord (fotod)
elektrilevi tehnilised tingimusedKooskõlastused ja arvamused:
kooskõlastuste koondtabel
Maanteeameti kooskõlastus
Päästeameti kooskõlastus
Keskkonnameti arvamus
Elektrilevi arvamus
Telia arvamusTäiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee

Elitec Free