Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Planeeringute avalikud väljapanekud
Nõmmküla Vana-Leemeti maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 08.11.2018.a korraldusega nr 277 vastu Nõmmküla Vana-Leemeti katastriüksuse 
 detailplaneeringu ja suunas selle avalikule väljapanekule.
 
Nõmmkülas asuva Vana-Leemeti (katastritunnus 47801:003:0301, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 9,29 ha) katastriüksuse detailplaneering on algatatud Muhu Vallavolikogu 09.11.2017.a. otsusega nr 6, millega väljastati ka lähteseisukohad.

Detailplaneeringu eesmärgiks oli Vana-Leemeti maaüksusele päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine, maaüksuse hoonestamine ning maa sihtotstarbe muutmine tootmis- ja ärimaaks. Detailplaneeringu koostamise käigus on loobutud maaüksuse hoonestamisest ning maa sihtotstarbe osalisest muutmisest ärimaaks.

Muhu Vallavalitsusele vastuvõtmiseks esitatud planeeringulahenduse kohaselt jagatakse katastriüksus kaheks, millest ühele tegevusi ei kavandata ja see jääb maatulundusmaa sihtotstarbega ning teisele, ca 3,78 ha suurusele maaüksusele,  rajatakse päikesepark (maksimaalse ehitualuse pinnaga 18000 m2) ning selle teenindamiseks vajalik taristu. Päikeseparki teenindava katastriüksuse sihtotstarbeks määratakse tootmismaa.

Muhu valla üldplaneeringu kohaselt tuleb koostada detailplaneering juhul kui soovitakse katastriüksuse sihtotstarbe muutmist tootmis- või ärimaaks. Muhu valla üldplaneeringuga ei ole Vana-Leemeti maaüksusele reserveeritud ühtegi maakasutuse juhtfunktsiooni, kuid tulenevalt planeeritava tegevuse iseloomust, väikesest alast ning tootmise vähesest mõjust naaberaladele, ei ole tegemist üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneering on koostatud Klotoid OÜ poolt (Töö nr 471017).

Detailplaneering on kooskõlastatud Maanteeameti ja Elektrilevi poolt. 


Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26.11.2018 – 09.12.2018.a. Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja. Ettepanekud või vastuväited palume esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult.

Detailplaneeringu materjalid:

Seletuskiri
Põhijoonis
Situatsiooniskeem
Tugiplaan
illustratsioon 1 
illustratsioon 2

Maanteeameti  kooskõlastus
Elektrilevi kooskõlastus

Esitatud arvamus
Vallavalitsuse vastused arvamusele ( 1, 2)

 

Elitec Free