Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
03/05/2017 09:04 Detailplaneeringute teated
Detailplaneeringute teated

Muhu Vallavolikogu algatas oma 19.04.2017.a. otsusega nr 207 Muhu vallas Suuremõisa külas asuva Lageda maaüksuse (katastritunnus 47801:007:1020, pindala 16666m2)  detailplaneeringu. Maaüksusel kehtib Muhu vallavolikogu 27.11.2013 otsusega nr 8 kehtestatud detailplaneering, millega nähti ette maaüksuse jagamist kaheks elamukrundiks ning transpordimaa katastriüksuseks. Elamukruntidele nähti ette elamu ja kolme kõrvalhoone rajamist. Algata planeeringu eesmärgiks on kehtiva detailplaneeringu muutmine Lageda maaüksusele planeeritud hoonestusala suuruse ja asukoha osas.
 
Muhu Vallavolikogu algatas oma 19.04.2017.a. otsusega nr 208 Kallaste külas asuva Kallaste sadamaala detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kallaste sadama ning külaplatsi terviklahenduse väljatöötamine, sadama rekonstrueerimine, vajalike sadamaehitiste ja puhkerajatiste kavandamine. Planeeringuga määratakse ehitusõigus, kitsendused ja vajadusel servituutid, lahendatakse liikluskorraldus ja tehnosüsteemid ning seatakse keskkonnatingimused. Kallaste sadamaala detailplaneering hõlmab Kallaste-Ranna maaüksust (katastritunnus 47801:003:0297) ja osaliselt Lautri maaüksust (katastritunnus: 47801:003:0318). Kuna planeeringuga kavandatakse muuhulgas avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud ehitiste rajamist, haaratakse planeeringualasse ka osaliselt mereala. Planeeritava ala pindala on kokku ca 1,35 ha.
 
Muhu Vallavalitsus kehtestas oma 26.04.2017.a. korraldusega nr 92 Liiva küla keskuse detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab ca 1,6 ha suurust ala Liiva külas. Planeringualasse jäävad Meierei (47801:001:0506), Raunmäe (47801:004:0509), Liiva alajaam (47801:004:0321), Muhu kergtee T8 (47801:001:0507) ja Trassi (47801:004:0522) katastriüksused. Detailplaneeringu eesmärgiks on Liiva küla keskuse alale ja lähiümbrusele ruumilise terviklahenduse loomine (turg, atraktiivne puhkeala, wc, parkla jms).
 
Muhu Vallavalitsus kehtestas oma 26.04.2017.a. korraldusega nr 93 Tamse küla Põllumaa detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Põllumaa (47801:002:0428) ja osaliselt Krundi (47801:002:0426) katastriüksusi ning sellega muudetakse Muhu Vallavolikogu 18.08.2010.a. otsusega nr 63 kehtestatud Staadioni ja Krundi maaüksuste detailplaneeringut. Planeeringu eesmärgiks on MTÜ Spordiklubi TC 2000 suvebaasi sportimisvõimaluste parandamine. Planeeringuga kavandatakse spordiväljakute rajamine, kinnistu jagamine kaheks, maa sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse seadmine. Planeeringualale on kavandatud erinevaid mänguväljakuid (disc-, footgolfi ning golfi harjutusväljakud ja jalgpalliväljakud) ning hoonestusala tegevuse toetamiseks.
 
Nimetatud otsuste ja korraldustega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister; info tel 453 0680, maa@muhu.ee.
NB Kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu vallavalitsust ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda.


Elitec Free