Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
11/05/2020 14:08 Detailplaneeringute algatamine

Muhu Vallavolikogu algatas oma 30.04.2020.a. istungil järgmised detailplaneeringud:

 • Otsusega nr 134 algatati Kuivastu küla  Kuivastu sadama detailplaneering ja jäeti algatamata
  keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamine.

  Detailplaneeringu eesmärgiks on Kuivastu sadama territooriumi funktsionaalsemaks muutmine, maakasutus- ja ehitustingimuste määratlemine. Ühte piirkonda soovitakse koondada sadama sõidukite ja muu hooldustehnika hoiuruumid, kavandada hoone veesõidukite hooldustööde teostamiseks ja väikelaevade tootmiseks. Kavandatakse sadama sõiduradade laiendamine, erinevate sõidukite parkimisalad, elektrisõidukite laadimisala ja määratakse päkesepaneelide paiknemiskohad elektrieneriga tootmiseks.
  Kuivastu sadama detailplaneering hõlmab kolme maaüksust: Kuivastu hotell (katastritunnus 47801:008:0278, pindala 11 435 m², sihtotstarve ärimaa), Kuivastu sadam (katastritunnus 47801:008:0259, pindala 10 216 m², sihtotstarve tootmismaa) ja Kuivastu sadam (katastritunnus 47801:008:0753, pindala 7,44 ha, sihtotstarve 70% transpordimaa, 30% ärimaa). Kuna planeeringuga kavandatakse avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud ehitiste rajamist, haaratakse planeeringualasse ka osaliselt mereala. Planeeritava ala pindala on kokku kuni 9,6 ha.
  Planeeringuala jääb valdavas ulatuses ranna ehituskeeluvööndisse. Planeeringuga soovitakse ranna ehituskeeluvööndit vähendada. Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemisest on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

 • Otsusega nr 135 algatati Külasema küla Tooma katastriüksuse detailplaneering ning kinnitati planeeringu lähteseisukohad.
  Planeeringuala hõlmab ca 1 ha suurust ala Muhu vallas Külasema külas asuvast Tooma (katastritunnus 47801:002:0250, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 15,78 ha) katastriüksusest.
  Detailplaneeringu eesmärgiks on Tooma maaüksusele päikeseelektrijaama rajamine planeeringuala ulatuses ning maa sihtotstarbe muutmine osaliselt tootmismaaks.

 

Detailplaneringute algatamise otsustega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister.

Kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu Vallavalitsust ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.

 

 Elitec Free