Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
08/05/2020 22:02 Raugi küla Männa katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek
Muhu Vallavalitsus võttis 06.05.2020.a. korraldusega nr 89 vastu Raugi küla Männa maaüksuse (47801:001:0796, maatulundusmaa, pindala 7,33 ha) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete rajamiseks, maaüksuse kruntimine, teede ja tehnovõrkude rajamine ning servituutide seadmise vajaduse määramine. Planeeringulahendus võimaldab jagada katastriüksuse viieks elamukrundiks ja üheks maatulundusmaa krundiks ning määrab elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja hoonestusala.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.05.2020 – 07.06.2020. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja ning valla kodulehel.
Soovi korral saame edastada materjalid ka e-kirjaga.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.
Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.eeElitec Free