Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
19/06/2019 23:16 
Juunis toimub Kogukondliku turvalisuse 2019. a toetusvooru järelvoor
Programmi "Turvalisemad kogukonnad" maakondlike toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele. 
 
Toetatakse taotlusi, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd) ning aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. 
 
Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohalik omavalitsus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused. Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul. 
 
Taotleja peab projektis nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja näitama kogukondliku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks. Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses ja sellele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.
 
Järelvooru toetussumma piirmäär on 2370,65 eurot. Juhul, kui projekti eelarves nähakse ette soetuste või investeeringute tegemine suuremas summas, kui 100 eurot, on nõutav taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 10% ulatuses investeeringute ja soetuste maksumusest. 
Järelvooru osas kehtivad Saaremaa Vallavalitsuse 2. aprilli 2019. a korraldusega nr 2-3/401 kinnitatud Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvooru tingimused.
 
Taotlusvoor on avatud 20. juunist 2019, taotluse esitamise tähtaeg on 29. juuni 2019.
 
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada toetusvooru läbiviijale elektrooniliselt riina.allik@saaremaavald.ee  taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult või paberil ühes eksemplaris taotleja esindusõigusliku isiku poolt omakäeliselt allkirjastatult.
Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood on 5. aprill 2019 – 31. august 2020. 
 
Taotlemise tingimused

Taotlusvorm
 
Lisainfo tel 45 25024, e-mail: riina.allik@saaremaavald.ee.  Elitec Free