Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
13/09/2018 11:17 Detailplaneeringute teated
Muhu Vallavalitsus võttis 12.09.2018.a. korraldusega nr 212 vastu Tamse külas asuva Staadioni maaüksuse (47801:002:0403, ärimaa, 2,97 ha) detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on varasemalt samale alale koostatud planeeringu (kehtestatud Muhu Vallavolikogu 15.06.2011.a. otsusega nr 106)  täpsustamine Staadioni maaüksuse osas ning viimine kooskõlla spordiklubi suvebaasi praeguste vajadustega. Planeeringuga soovitakse ette näha ca 100m2 täiendavat hoonestusala puhkemajade tarbeks ning muuta lubatud hoonete arvu ning parameetreid.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.10.2018 – 12.10.2018.a.  Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.
Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja  ning valla kodulehel: http://www.muhu.ee/Detailplaneeringud.

Muhu Vallavalitsus kehtestas 12.09.2018.a. korraldusega nr 213 Vahtraste küla Mulla maaüksuse (47801:003:0495, maatulundusmaa, 9,91 ha)  detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, maaüksuse kruntimine elamukruntideks, teede ja tehnovõrkude rajamine ning servituudide seadmise vajaduse määramine. Detailplaneeringuga jagatakse Mulla maaüksus 8 elamumaa ja 1 transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuseks. Planeeringu algatamisel kavandati ka ehituskeeluvööndi vähendamist, kuid planeeringumenetluse käigus loobuti ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemisest. Hoonestusalad on paigutatud kruntidele arvestades hajaasustuse tuleohutuskujasid ning järgides ajaloolist asustusmustrit Vahtraste külas. Planeeringualale on kavandatud kaks tiiki. Planeeringuga tagatakse juurdepääs naaberkinnistule.
Kehtestatud detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda muhuvalla kodulehel: http://www.muhu.ee/Detailplaneeringud.

Nimetatud korraldustega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.Elitec Free