Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
03/04/2018 10:54 Detailplaneeringute teated
Muhu Vallavolikogu algatas oma 22.03.2018.a. otsusega nr 36 Muhu vallas Koguva külas asuva Koguva sadama detailplaneeringu koostamise ning jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Detailplaneeringu eesmärgiks on Koguva sadama terviklahenduse väljatöötamine, vajalike sadamaehitiste ja hoonestuse kavandamine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Muuhulgas soovitakse pikendada Koguva sadama mõlemat muuli 150 meetri võrra. Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemisest on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
Koguva sadama detailplaneering hõlmab Koguva sadama maaüksust (katastritunnus 47801:001:0725, pindala 7895 m²). Kuna planeeringuga kavandatakse avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud ehitiste rajamist, haaratakse planeeringualasse ka osaliselt mereala. Planeeritava ala pindala on kokku ca 1,6 ha.
NB Kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu Vallavalitsust ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda.


Muhu Vallavolikogu kehtestas 22.03.2018.a. otsusega nr 37 Liiva küla Hariduse (47801:004:0597) ja Vahe (47801:001:0624) maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 6,13 ha. Planeeringu eesmärgiks on ala arengu terviklahenduse väljatöötamine õppe-, spordi-, virgestus- ja puhkealana. Planeeringuga kavandatakse olemasoleva spordihoone ümbrusesse staadion, suusarada, disc-golfi ala ja erinevad spordiväljakud ning vaba-aja veetmise kohad. Spordihoonele kavandatakse juurdeehitusena ujula. Tuha maaüksusele on kavandatud parkla.
 
Muhu Vallavalitsus võttis 29.03.2018.a. korraldusega nr 57 vastu Vahtraste külas asuva Mulla maaüksuse (katastritunnus 47801:003:0495, pindala 9,91 ha) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, maaüksuse kruntimine elamukruntideks, teede ja tehnovõrkude rajamine ning servituutide seadmise vajaduse määramine. Planeeringu algatamisel kavandati ka ehituskeeluvööndi vähendamist, kuid planeeringumenetluse käigus sellest loobuti.
Käesoleva detailplaneeringuga jagatakse Mulla maaüksus 8 elamumaa ja 1 transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuseks. Hoonestusalad on paigutatud kruntidele arvestades hajaasustuse tuleohutuskujasid ning järgides ajaloolist asustusmustrit Vahtraste külas. Planeeringualale on kavandatud kaks tiiki.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.04.2018 – 29.04.2018.a.  Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.
Detailplaneeringute materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda Muhu valla maaosakonnas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Hariduse (lasteaia ruumides) ning valla kodulehel: http://www.muhu.ee/planeeringud

Muhu Vallavalitsus annab teada, et Muhu tapamaja detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 26.04.2018 kell 17.00 Muhu valla maaosakonnas (lasteaia ruumides).
Planeeringuala hõlmab Soonda külas asuvaid Väestisekuuri (47801:004:0493, 14786 m²) ja Lao (47801:004:0524, 17363 m²) katastriüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeringualale väiketapamaja ning selle teenindamiseks vajalike tehnovõrkude rajamine.
 
 
Nimetatud otsuste ja korraldustega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister;
Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.


Elitec Free