Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
08/12/2017 10:20 
Detailplaneeringute avalikud väljapanekud

 
Muhu Vallavalitsus võttis 06.12.2017.a. korraldusega nr 362 vastu Suuremõisa külas asuva Lageda maaüksuse (47801:007:1020, elamumaa, 16666m2) detailplaneeringu. Maaüksusel kehtib Muhu Vallavolikogu 27.11.2013 otsusega nr 8 kehtestatud detailplaneering, millega nähti ette maaüksuse jagamist kaheks elamukrundiks ning transpordimaa katastriüksuseks. Käesoleva planeeringu eesmärgiks on kehtiva detailplaneeringu muutmine Lageda maaüksusele planeeritud hoonestusala suuruse ja asukoha osas. Muus osas planeeringulahendust muuta ei soovita.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.01.2018 – 16.01.2018.a.
Muhu Vallavalitsus võttis 06.12.2017.a. korraldusega nr 363 vastu Kallaste küla Kallaste sadamaala detailplaneeringu. Planeering hõlmab Kallaste-Ranna maaüksust (47801:003:0297, 4046 m², tootmismaa), osaliselt Lautri maaüksust (47801:003:0318, 16170 m², maatulundusmaa) ja kinnistustega piirnevat rannikumerd. Planeeritava ala pindala on kokku ca 1,35 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kallaste sadama ning külaplatsi terviklahenduse väljatöötamine, sadama rekonstrueerimine, vajalike sadamaehitiste ja puhkerajatiste kavandamine. Planeeringuga määratakse ehitusõigus, kitsendused ja servituutid, lahendatakse liikluskorraldus ja tehnosüsteemid ning seatakse keskkonnatingimused.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.01.2018 – 02.02.2018.a.ning avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 08.02.2018 kell 17.00 Muhu valla maaosakonnas.
Detailplaneeringute materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda Muhu valla maaosakonnas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Hariduse (lasteaia ruumides) ning valla kodulehel. Nimetatud korraldustega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja valla dokumendiregistri kaudu.
NB Kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu vallavalitsust ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda.
info tel 453 0680, maa@muhu.ee.
 


Elitec Free