Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
06/07/2017 15:12 Liiva küla Tõnise detailplaneeringu avalik väljapanekMuhu Vallavalitsuse 05.07.2017.a. istungil võeti korraldusega nr 191 vastu Liiva külas asuva Tõnise (47801:004:0339, pindala 4593 m2) katastriüksuse detailplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva hoonestuse rekonstrueerimine. Olemasolevasse hoonesse nähakse ette kaupluse, toitlustus- ja teenindusasutuste ruume. Planeeringuga muudetakse katastriüksuse sihtotstarve ärimaaks ning lahendatakse katastriüksuse ehitusõigus, parkimine, tehnovõrkude ja –rajatiste, haljastuse ja heakorra põhimõtted.
Muhu valla üldplaneeringuga on Tõnise maaüksus reserveeritud üldkasutatava maa juhtotstarbega maaks, eesmärgiga rajada maaüksusele uus vallamaja. Tänaseks päevaks on Vallavalitsus loobunud Tõnise maaüksusele vallamaja rajamise plaanist. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringut maaüksuse juhtotstarbe osas.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24.07.2017 – 24.08.2017.a. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda Muhu vallamajas ning valla kodulehel. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 31.08.2017 kell 15.00 valla maa- ja planeeringuosakonnas.
Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahendusele palume esitada detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel
 
Info: tel 454 8984, maa@muhu.ee


Elitec Free