Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Üldinfo
Muhu Valla Kommunaalamet
Registrikood: 75020925
Põhimäärus


Juhataja Karl Kõvamees 
ametijuhend
Telefon 453 0675, mobiil 5198 5630
E-post: kommunaal@muhu.ee


AKTUAALNE

2018.a Hajaasustuse programm
2018. aasta Hajaasustuse programm on kuulutatud avatuks alates 9.aprillist 2018. Taotlusi saab esitada Muhu Vallavalitsusele kuni 11.06.2018 (k.a)
 
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkonnas elavate perede elutingimuste parendamine. Taotlejaks saab olla füüsiline isik, kelle rahvastikuregistri järgne ja alaline elukoht on käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga Muhu vallas asuv majapidamine, millele toetust taotletakse.
 
Toetatavaid valdkondi on neli:
 

  • veesüsteemid
  • kanalisatsioonisüsteemid
  • juurdepääsuteed
  • autonoomsed elektrisüsteemid

 
Mitmele valdkonnale toetust taotledes tuleb esitada taotlus iga valdkonna kohta eraldi. Maksimaalne toetus ühele majapidamisele on 6500 eurot.

Muhu vallas on määratud prioriteetseteks valdkondadeks veesüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine.
Eelistatud sihtrühmadeks on lastega pered, osalise töövõimega ja töövõimetud isikud, pensionieas isikud.

Muhu vallas on programmi kontaktisik keskkonnaspetsialist Piret Lang, tel 453 0681, e-post: keskkond@muhu.ee
 
Programmdokument ja vormikohased taotlused on leitavad EAS lehel

NB! 2016.a ja 2017.a hajaasustusprogrammi menetlustoimingute eest vastutavaks isikuks ja menetlejaks on Ave Toomsalu.

Valla teedele piirangu seadmine
Vallavalitsuse korraldusega on alates 29.märtsist 2018 Muhu valla munitsipaalteed ja lepinguga avalikuks kasutuseks antud erateed suletud raskeveokitele, mille tegelik mass ületab 8 tonni.
Piirang ei kehti operatiiv-ja lepingulistele vedudele.
Piirang kehtib kuni selle tühistamiseni vallavalitsuse poolt.
 
Muhu Valla Kommunaalamet
 


TEATED:

01. veebruarist 2015 jätkab AS Ragn-Sells Muhus korraldatud jäätmevedu

01. veebruarist 2015 hakkavad kehtima jäätmeveo uued hinnad konteinerite tühjendamisele

AS Kuressaare Veevärk kehtestab alates 01.01.2014. a. uued veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad


Hajaasustuse programm, tutvu infoga siin

KOMMUNAALMAJANDUSE VALDKONNAD:
Veevarustus- ja kanalisatsioon
Jäätmehooldus
Kalmistud
Hinnakirjad
Soojamajandus

Elitec Free