Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Üldinfo
Muhu Valla Kommunaalamet
Registrikood: 75020925
Põhimäärus


Juhataja VELJO TAMMIK
ametijuhend
Telefon 453 0675, mobiil 5198 5630
E-post: kommunaal@muhu.ee


AKTUAALNE

2018.a Hajaasustuse programm

2018. aasta Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt on lõppenud.
Kokku laekus 28 taotlust sh 10 veesüsteemide valdkonda, 14 kanalisatsioonisüsteemide valdkonda, 4 juurdepääsutee valdkonda.
Esmane kokkuvõte taotlustest annab projektide kogumahuks ca 107 000 eurot, toetuse vajadus ca 72 000 eurot.
Järgneb taotlejate kvalifikatsiooni kontroll, taotluste nõuetele vastavuse kontroll, paikvaatlused ja taotluste hindamine.
 

Muhu vallas on programmi kontaktisik keskkonnaspetsialist Piret Lang, tel 453 0681, e-post: keskkond@muhu.ee
 
Programmdokument ja vormikohased taotlused on leitavad EAS lehel

NB! 2016.a ja 2017.a hajaasustusprogrammi menetlustoimingute eest vastutavaks isikuks ja menetlejaks on Ave Toomsalu.
 

TEATED:

1. veebruarist 2018 jätkab korraldatud jäätmevedu Ragn-Sells

AS Kuressaare Veevärk kehtestab alates 01.01.2014. a. uued veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad


Hajaasustuse programm, tutvu infoga siin

KOMMUNAALMAJANDUSE VALDKONNAD:
Veevarustus- ja kanalisatsioon
Jäätmehooldus
Kalmistud
Hinnakirjad
Soojamajandus

Elitec Free